Rhaglen Dreigl o Deithiau Cerdded o 29/4/2021

Mae'r fersiwn Gymraeg isod wedi'i chyfieithu o'r Saesneg gan y Golygydd Gwefan gan ddefnyddio Google Translate.
Ymddiheuriadau am unrhyw wallau.

Diweddariad Teithiau Cerdded 25.7.21

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod yr 1-2 wythnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol.
Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded; os gwnewch hynny, graddiwch eich dewisiadau rhag ofn gor-archebu. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Rhowch wybod i mi cyn gynted â phosibl os oes rhaid i chi dynnu allan o daith gerdded rydych chi wedi'i harchebu. Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Sul Gorffennaf 25
• Cerdded: Yr Ysgwrn
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: maes parcio'r Ysgwrn (OL18 / 722346), y ffordd fach gyntaf a adawyd oddi ar yr A470 yn syth ar ôl y fynedfa ddeheuol i bentref Trawsfynydd; hanner milltir i fyny'r allt, i'r dde i ffordd fynediad Yr Asegol (arwydd), 250m i'r maes parcio ar y chwith.
• Gradd / Hyd: B / 7ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Gorffennaf 29
• Cerdded: Mynydd Nefyn (llethrau isaf)
• Amser cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Stryd y Plas (Ex253 / 308406)
• Gradd / Hyd: D / hawdd 3-4ml
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Awst 1
• Cerdded: Mynydd Mawr
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Drws Y Coed ar B4418 i'r dwyrain o Nantlle (OL17 / 542535), parc gyferbyn â'r capel i'r dde / i'r de o'r ffordd o flaen bythynnod adfeiliedig
• Gradd / Hyd: A c.9 ml
• Arweinydd: Eryl (07584 565162)

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod pandemig Covid-19:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
e) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

Diweddariad Teithiau Cerdded 18.7.21

Dydd Iau Gorffennaf 8
Taith Gerdded: Mynydd Cilan
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Parcio ar ochr ffordd ysgol Sarn Bach (Ex253 / 303267)
• Hyd gradd: C / 6 mls
• Arweinydd: Annie / Jean (01758 740207/07702 353543)

Dydd Sul Gorffennaf 11
Taith Gerdded: Moel Eilio
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Waunfawr, ar ben y ffordd i chwarel Bwlch y Groes (OL 17/551599)
• Gradd / Hyd: A / 7.5 mls (esgyniad 2180 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613067/07434 027574)

Dydd Iau Gorffennaf 15
Taith Gerdded: Mynydd Carnguwch
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Mount Pleasant (Ex254 / 353440)
• Gradd / Hyd: C / 7 mls (esgyniad serth 450 troedfedd)
• Arweinydd: Megan / Kath (01758 703177/01766 810997/07974 288056)

Dydd Sul Gorffennaf 18
• Cerdded: Cylchlythyr Llanllechid
• Amser cyfarfod: 10.15
• Man Cyfarfod: Layby ar hen A55 rhwng Tal y Bont a Tan y Lon (OL17 / 613711)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Gorffennaf 22 (ailadrodd cerdded - rhai lleoedd ar gael o hyd)
• Cerdded: Mynydd Carnguwch
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Mount Pleasant (Ex254 / 353440)
• Gradd / Hyd: C / 6 mls
• Arweinwyr: Annie / Jean (01758 740207/07702 353543)

Diweddariad Teithiau Cerdded 24.6.21

Dydd Iau Mehefin 24
Taith Gerdded: Cylchlythyr Chwilog-Llangybi
• Amser cyfarfod: 10.0
• Man Cyfarfod: Gorsaf fysiau Chwilog (Ex254 / 434384) - parcio ar ochr y ffordd ar y brif stryd
• Hyd gradd: C / 7 mls
• Arweinydd: Meri / Elspeth (01758 614746)

Dydd Sul Mehefin 27
Taith Gerdded: Cwmystradllyn-Moel Ddu-Bryn Banog
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: argae Cwmystradllyn (Ex254 / 557441)
• Gradd / Hyd: A / 7 mls (esgyniad c.2300 troedfedd)
• Arweinydd: Noel (01758 713300)

Dydd Iau Gorffennaf 1
Cerdded: Llwybrau Glowyr, Nantlle
Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Talysarn CP (Ex254 / 489529)
• Gradd / Hyd: C / 5.5 mls
• Arweinydd: Tecwyn (01766 512113)

Dydd Sul Gorffennaf 4
Taith Gerdded: Llyn Trawsfynydd
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio llyn / caffi Trawsfynydd wrth fynedfa i'r orsaf bŵer (OL18 697383)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Diweddariad Teithiau Cerdded 10.6.21

Dydd Iau Mehefin 10
• Cerdded: Porth Ysgo-Penarfynydd
• Amser cyfarfod: 11.0
• Man Cyfarfod: Maes parcio cae Porth Ysgo (£ 2/3) (Ex253 207268)
• Hyd gradd: C / 5ml
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)

Dydd Sul Mehefin 13
• Taith Gerdded: Mynydd Cennin
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: maes parcio hen orsaf Bryncir (Ex254 480446)
• Gradd / Hyd: B / 9ml
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Iau Mehefin 17
• Cerdded: Cylched lefel isel Harlech-Llanfair
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Min y Don (talu), Harlech (OL18 574316)
• Gradd / Hyd: C / 6ml
• Arweinydd: Gwynfor (07775 505623)

Dydd Sul Mehefin 20
Taith gerdded A
• Cerdded: Capel Curig-Llyn Crafnant-Llyn Cowlyd
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Layby agosaf / i'r gorllewin o Plas y Brenin (OL17 715579) (parciwch ar un o sawl haenen gyfagos ar yr A4086 lle mae lle)
• Gradd / Hyd: A / 12.5ml
• Arweinydd: Eryl (07584 565162)

Taith gerdded B amgen
• Taith Gerdded: Eglwys Criccieth-Treflys / Y Graig Ddu
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Teashop Blue China, Promenâd Criccieth (OL254 / 502381), parcio am ddim fel arfer ar gael gerllaw
• Gradd / Hyd: B / 8.5 / 9 mls
• Arweinydd: Dafydd  (01766 523385/07748 688131)

Diweddariad Teithiau Cerdded 24.5.21

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded; os gwnewch hynny, graddiwch eich dewisiadau rhag ofn gor-archebu. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Rhowch wybod i mi cyn gynted â phosibl os oes rhaid i chi dynnu allan o daith gerdded rydych chi wedi'i harchebu. Gobeithiwn eich gweld - tywydd gwell yr wythnos hon! Noel.

Dydd Iau Mai 27
Taith gerdded: Cylchdaith ddwyreiniol Abererch
• Amser cyfarfod: 11.0
• Man Cyfarfod: Maes parcio Abererch oddi ar yr A497 ar ôl y rheilffordd ger safle carafanau (Ex254 404362)
• Hyd gradd: C / 6-7 mls
• Arweinydd: Megan (01758 703177/07837 118364)

Dydd Sul Mai 30
Taith Gerdded: Cylchlythyr Criccieth-Rhoslan
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio pentref Llanystumdwy (Ex254 476384)
• Gradd / Hyd: B / 10ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Mehefin 3
Taith Gerdded: Bwlch y Ddwy Elor
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Cae gwasanaethau Gors ychydig oddi ar yr A4085 ger Rhyd ddu (OL17 575508)
• Gradd / Hyd: C + / 6ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Sul Mehefin 6
Taith Gerdded: Cylchlythyr Porthmadog-Penmorfa-Black Rock-Ty dros y Mynydd-Borth y Gest
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Porthmadog (manylion i'w cynghori)
• Gradd / Hyd: A / B 12.4mls (esgyniad 1200 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613967/07434 027574)

Diweddariad Teithiau Cerdded 10.5.21

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol.
Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded; os gwnewch hynny, graddiwch eich dewisiadau rhag ofn gor-archebu. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Iau Mai 13
Taith Gerdded: Mynydd Mawr / Uwchmynydd / Western Llroes
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio islaw Mynydd Mawr (Ex253 142256)
• Man Cyfarfod: Gradd / Hyd: C / 5-6ml
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)

Dydd Sul Mai 16
Taith Gerdded: Bryniau Clynnog: Bwlch Mawr a Pen y Gaer
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanaelhaearn (y tu ôl i'r eglwys) (Ex254 387449)
• Gradd / Hyd: A / 10ml (esgyniadau yn amodol ar dywydd ac amser)
• Arweinydd: Noel (01758 713300 yn dargyfeirio i ffôn symudol)

Dydd Sul Mai 16 (Alt. B)
Taith Gerdded: O amgylch Yr Eifl
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanaelhaearn (y tu ôl i'r eglwys) (Ex254 387449)
• Gradd / Hyd: B / 6 mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Mai 20
Taith Gerdded: Mynydd Nefyn (llethrau isaf)
• Amser cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Stryd y Plas (Ex253 308406)
• Gradd / Hyd: D / hawdd 2-3ml
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Mai 23
Taith Gerdded: Llyn Trawsfynydd- GANSLWYD oherwydd tywydd gwael.
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio llyn / caffi Trawsfynydd wrth fynedfa i'r orsaf bŵer (OL18 697383)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Diweddariad Teithiau Cerdded 25/04/21.

Cadarnhawyd newid yn rheolau Govid-19 Cymru ddydd Gwener i adnewyddu caniatâd i grwpiau mawr o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi'i drefnu yn yr awyr agored, ar yr amod bod yr holl fesurau pellhau cymdeithasol yn cael eu dilyn. Mae Swyddogion y Clwb wedi penderfynu gyda chefnogaeth y Pwyllgor i ailddechrau rhaglen teithiau gerdded Dreigl pythefnos yr wythnos nesaf. Nodir bod Cerddwyr Cymru hefyd yn cefnogi ailddechrau cerdded mewn grŵp. Rhaid i'r cyfranogwyr fod yn barod i ddilyn gweithdrefnau diogelwch Covid-19 (gweler y gweithdrefnau ar waelod y diweddariad hwn). Mater i aelodau unigol wrth gwrs yw pwyso a mesur y risgiau cymharol a phenderfynu a ydyn nhw am ymuno â theithiau cerdded ai peidio. Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau yn rheolau Covid-19.
Am y tro, bydd terfyn o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Ni chynghorir rhannu ceir gyda phobl y tu allan i'ch cartref o hyd. Gobeithiwn eich gweld. Noel

Dydd Iau Ebrill 29
Taith Gerdded: cylched Abererch
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Abererch (Ex 254 404365, oddi ar yr A497, cyn y rheilffordd ger safle carafanau Abererch)
• Gradd / Hyd: C / 5.7 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Sul Mai 2
Taith Gerdded: Dolwyddelan-Cwm Lledr-a Chastell.
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Gorsaf Dolwyddelan (OL18 738521)
• Gradd / Hyd: B / 10 mls (esgyniad 1900 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613067, 07434 027574)

Dydd Iau Mai 6
Taith Gerdded: Rhostryfan-Moel Tryfan-Moel Smytho
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: pentref Rhostryfan, parcio ar y ffordd ger yr ysgol (OL17 496579)
• Gradd / Hyd: C / 7 mls
• Arweinydd: Meri  (01758 614746)

Dydd Sul Mai 9
Taith Gerdded: Cylched Llanystumdwy
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanystumdwy (Ex 254 476384)
• Gradd / Hyd: A / 12 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Diweddariad Teithiau Cerdded 9/4/21

Bydd rhaglen o deithiau cerdded yn cychwyn cyn gynted â phosibl ar ôl i waharddiad rheoliadau Covid-19 ar gynnal teithiau cerdded wedi'u trefnu gael eu codi ddydd Llun 26 Ebrill.