Rhaglen Dreigl o Deithiau Cerdded o 29/4/2021

Diweddariad Teithiau Cerdded 10.5.21

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol.
Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded; os gwnewch hynny, graddiwch eich dewisiadau rhag ofn gor-archebu. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Iau Mai 13
Taith Gerdded: Mynydd Mawr / Uwchmynydd / Western Llroes
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio islaw Mynydd Mawr (Ex253 142256)
• Man Cyfarfod: Gradd / Hyd: C / 5-6ml
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)

Dydd Sul Mai 16
Taith Gerdded: Bryniau Clynnog: Bwlch Mawr a Pen y Gaer
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanaelhaearn (y tu ôl i'r eglwys) (Ex254 387449)
• Gradd / Hyd: A / 10ml (esgyniadau yn amodol ar dywydd ac amser)
• Arweinydd: Noel (01758 713300 yn dargyfeirio i ffôn symudol)

Dydd Sul Mai 16 (Alt. B)
Taith Gerdded: O amgylch Yr Eifl
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanaelhaearn (y tu ôl i'r eglwys) (Ex254 387449)
• Gradd / Hyd: B / 6 mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Mai 20
Taith Gerdded: Mynydd Nefyn (llethrau isaf)
• Amser cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Stryd y Plas (Ex253 308406)
• Gradd / Hyd: D / hawdd 2-3ml
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Mai 23
Taith Gerdded: Llyn Trawsfynydd
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio llyn / caffi Trawsfynydd wrth fynedfa i'r orsaf bŵer (OL18 697383)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod pandemig Covid-19:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
e) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

(Cyfieithiad gan ddefnyddio Google Translate)

Diweddariad Teithiau Cerdded 25/04/21.

Cadarnhawyd newid yn rheolau Govid-19 Cymru ddydd Gwener i adnewyddu caniatâd i grwpiau mawr o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi'i drefnu yn yr awyr agored, ar yr amod bod yr holl fesurau pellhau cymdeithasol yn cael eu dilyn. Mae Swyddogion y Clwb wedi penderfynu gyda chefnogaeth y Pwyllgor i ailddechrau rhaglen teithiau gerdded Dreigl pythefnos yr wythnos nesaf. Nodir bod Cerddwyr Cymru hefyd yn cefnogi ailddechrau cerdded mewn grŵp. Rhaid i'r cyfranogwyr fod yn barod i ddilyn gweithdrefnau diogelwch Covid-19 (gweler y gweithdrefnau ar waelod y diweddariad hwn). Mater i aelodau unigol wrth gwrs yw pwyso a mesur y risgiau cymharol a phenderfynu a ydyn nhw am ymuno â theithiau cerdded ai peidio. Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau yn rheolau Covid-19.
Am y tro, bydd terfyn o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Ni chynghorir rhannu ceir gyda phobl y tu allan i'ch cartref o hyd. Gobeithiwn eich gweld. Noel

Dydd Iau Ebrill 29
Taith Gerdded: cylched Abererch
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Abererch (Ex 254 404365, oddi ar yr A497, cyn y rheilffordd ger safle carafanau Abererch)
• Gradd / Hyd: C / 5.7 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Sul Mai 2
Taith Gerdded: Dolwyddelan-Cwm Lledr-a Chastell.
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Gorsaf Dolwyddelan (OL18 738521)
• Gradd / Hyd: B / 10 mls (esgyniad 1900 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613067, 07434 027574)

Dydd Iau Mai 6
Taith Gerdded: Rhostryfan-Moel Tryfan-Moel Smytho
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: pentref Rhostryfan, parcio ar y ffordd ger yr ysgol (OL17 496579)
• Gradd / Hyd: C / 7 mls
• Arweinydd: Meri  (01758 614746)

Dydd Sul Mai 9
Taith Gerdded: Cylched Llanystumdwy
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanystumdwy (Ex 254 476384)
• Gradd / Hyd: A / 12 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Diweddariad Teithiau Cerdded 9/4/21

Bydd rhaglen o deithiau cerdded yn cychwyn cyn gynted â phosibl ar ôl i waharddiad rheoliadau Covid-19 ar gynnal teithiau cerdded wedi'u trefnu gael eu codi ddydd Llun 26 Ebrill.