Rhaglen Teithiau Cerdded Gaeaf 2021

Diweddariad Teithiau Cerdded 19/12/20.

Mae'r Rhaglen Teithiau Cerdded isod wedi'i gohirio nes bydd rhybudd pellach, oherwydd rheoliadau Covid-19, Haen 4, Cymru 19/12/20.

Diweddariad Teithiau Cerdded 6.12.20

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y 3 wythnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rheini sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol.
Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded; os gwnewch hynny, graddiwch eich dewisiadau rhag ofn gor-archebu. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Gobeithiwn eich gweld.Noel.

9/12/20. Mae lleoedd o hyd ar yr holl deithiau cerdded yn y rhaglen bresennol gan gynnwys yr un hon.

Dydd Iau Rhagfyr 10
• Taith Gerdded: Cylchdaith Borth y Gest
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: maes parcio Borth y Gest (am ddim) (Ex254 565375)
• Hyd / Gradd: 5mls / C.
• Arweinydd: Tecwyn (01766 512113)

Dydd Sul Rhagfyr 13. Gynhaliwyd ar ddydd Sadwrn 12 oherwydd rhagolygon tywydd gwael ar gyfer y dydd Sul
• Cerdded: Bryniau Clynnog: Bwlch Mawr a Pen y Gaer.
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanaelhaearn (y tu ôl i'r eglwys) (Ex254 387449)
• Gradd / Hyd: 10ml / A (esgyniadau yn amodol ar dywydd ac amser)
• Arweinydd: Noel (01758 713300 yn dargyfeirio i ffôn symudol)

Dydd Sul Rhagfyr 13 (Taith gerdded B amgen). Wedi'i ganslo oherwydd rhagolygon tywydd gwael.
• Cerdded: Ardal Beddgelert
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio Beddgelert dros bont y pentref i'r chwith, 200 llath ar y dde (OL17 589482)
• Gradd / Hyd: B / 7ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)
I'w archebu ymlaen llaw gydag uchafswm o 12 cyn gynted â phosibl, yn ôl yr arfer. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â: noeldavey@compuserve.com, 01758 713300.

Dydd Iau Rhagfyr 17
• Cerdded: Abersoch-Castellmarch
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Lleyg gyferbyn â Warrren (Ex253 315295)
• Gradd / Hyd: 4-5ml / C.
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Rhagfyr 20
• Cerdded: Cylchdaith Llanystumdwy
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanystumdwy (Ex254 476384)
• Hyd / Gradd: 12 mls / A.
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Iau Rhagfyr 24
Dim cerdded. Rhagfyr Llawen!

Dydd Sul Rhagfyr 27
• Cerdded: Moel y Gest - Cylchdaith Borth
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Porthmadog, maes parcio Lidl (Ex254 564390)
• Gradd / Hyd: 7mls / A / B.
• Arweinydd: Noel (01758 713300 yn dargyfeirio i ffôn symudol)

Diweddariad Teithiau Cerdded 22.11.20

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rheini sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Iau Tachwedd 26

 • Taith Gerdded: Parc Glynllifon (mynediad hŷn i £ 3)
 • Amser Cyfarfod: 11.00
 • Man Cyfarfod: Prif faes parcio, Glynllifon (Ex254 455555)
 • Hyd / Gradd: D / 2-3ml
 • Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Tachwedd 29

 • Taith Gerdded: Dolen Nant Gwynant
 • Amser Cyfarfod: 10.00
 • Man Cyfarfod: Craflwyn (OL17 600490)
 • Gradd / Hyd: A / 10-11 mls
 • Arweinydd: Roy (07721 592892)

Taith Gerdded B Ychwanegol dydd Sul Tachwedd 29

Gan fod y daith gerdded A wedi'i bwcio'n llawn, mae Dafydd wedi cytuno'n garedig i arwain taith gerdded arall y dydd Sul hwn gyda manylion fel a ganlyn:

Dydd Sul Tachwedd 29 (taith gerdded B)

 • Taith Gerdded: Rhyd
 • Amser Cyfarfod: 9.30
 • Man Cyfarfod: 2il gilfan fawr ar y chwith o'r A487 rhwng Penrhyn a Maentwrog, Coed Cae Fali (OL18 634402)
 • Gradd / Hyd: B / 6-8 mls
 • Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

I'w archebu ymlaen llaw gydag uchafswm o 12 cyn gynted â phosibl, yn ôl yr arfer. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â: noeldavey@compuserve.com, 01758 713300.

Dydd Iau Rhagfyr 3

 • Taith Gerdded: Llyn Mair / Tan y Bwlch
 • Amser Cyfarfod: 10.30
 • Man Cyfarfod: Llyn Mair cp (OL18 652413)
 • Gradd / Hyd: C / 5ml
 • Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Sul Rhagfyr 6

 • Taith: Dolenni Pentrefelin-Craig y Gesail
 • Amser Cyfarfod: 9.30
 • Man Cyfarfod: Garreg y Felin, Pentrefelin (Ex254 522402)
 • Hyd / Gradd: A / B / 7ml
 • Arweinydd: Eryl (07584 565162)

Gan fod y daith gerdded A wedi'i bwcio'n llawn mae Dafydd wedi cynnig arwain taith gerdded B arall y dydd Sul hwn gyda manylion fel a ganlyn:

Dydd Sul Rhagfyr 6 (bob yn ail daith gerdded B)

• Cerdded: Cylchdaith Llanfrothen
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: o flaen siop y pentref Llanfrothen (OL18 624412)
• Gradd / Hyd: B / 7mls (llwybrau coedwig i fyny'r bryn a dolydd i lawr yr allt)
• Arweinydd: Dafydd Williams (01766 523385/07748 688131)

I'w archebu ymlaen llaw gydag uchafswm o 12 cyn gynted â phosibl, yn ôl yr arfer. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â: noeldavey@compuserve.com, 01758 713300.

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
e) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

(Cyfieithiad gan ddefnyddio Google Translate)

Ailddechrau Teithiau Cerdded Clwb 12.11.20

Mae'r rheolau ar ôl y Cyfnod Atal Byryn yn adnewyddu caniatâd i grwpiau mawr o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi'i drefnu yn yr awyr agored, ar yr amod bod yr holl fesurau pellter cymdeithasol yn cael eu dilyn. Mae Swyddogion y Clwb wedi penderfynu gyda chefnogaeth mwyafrif o'r Pwyllgor i ailafael mewn rhaglen gerdded pythefnos dreigl yr wythnos nesaf. Nodir bod Cerddwyr Cymru hefyd yn cefnogi ailddechrau cerdded mewn grŵp. Rhaid i'r cyfranogwyr fod yn barod i ddilyn gweithdrefnau diogelwch Covid. Mater i aelodau unigol wrth gwrs yw pwyso a mesur y risgiau cymharol a phenderfynu a ydyn nhw am ymuno â theithiau cerdded ai peidio. Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau Covid. Bydd terfyn o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ail-redeg y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Iau Tachwedd 12
• Taith Gerdded: Mynydd Mawr / Uwchmynydd / Western Llideadh
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio islaw Mynydd Mawr (Ex253 142256)
• Gradd / Hyd: C / 6ml
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)

Dydd Sul Tachwedd 15
• Taith gerdded: Cylchdaith Crib Nantlle (Y Garn-Tal y Mignedd) trwy Goedwig Beddgelert
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Layby ar dro ar Ffordd Nantlle ger Rhyd Ddu (OL17 567526)
• Gradd / Hyd: A / 7 mls
• Arweinydd: Roy (07721 592892)
(Bydd y daith hon yn cael ei gohirio os bydd tywydd mynyddig yn wael ac yn cael ei disodli gan daith gerdded lefel isel amgen o Abererch)

Dydd Sul Tachwedd 15 (taith gerdded B bob yn ail)
• Cerdded: Cylchdaith Llyn Trawsfynydd
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio llyn / caffi Trawsfynydd wrth fynedfa i'r orsaf bŵer (OL18 697383)
• Gradd / Hyd: B / 8 mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Tachwedd 19
• Cerdded: Eisteddfa-Pentrefelin
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Pysgodfa Eisteddfa (Ex254 519395)
• Gradd / Hyd: C / 5 mls
• Arweinydd: Val (01766 523520)

Dydd Sul Tachwedd 22
• Cerdded: Dyffryn Maentwrog
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Layby (OL18 340402)
• Gradd / Hyd: A / 10.5 mls
• Arweinydd: Hugh (01758 613067/07434 027574)

Bydd taith gerdded ychwanegol ddydd Sul nesaf fel a ganlyn:

Dydd Sul Tachwedd 22 (bob yn ail daith gerdded B)
• Cerdded: Llyn Trawsfynydd-Tomen y Mur
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio llyn / caffi Trawsfynydd wrth fynedfa i'r orsaf bŵer (OL18 697383)
• Gradd / Hyd: B / 6-8 mls
• Arweinydd: Dafydd  (01766 523385/07748 688131)

Yn ôl yr arfer, bydd y daith gerdded yn ddarostyngedig i reolau cofleidiol gyda therfyn o 12 o bobl a rhaid ei harchebu ymlaen llaw. Rhowch wybod i mi cyn gynted â phosibl os hoffech chi ddod ac nad ydych chi eisoes wedi archebu ar daith gerdded Dyffryn Maentwrog ar yr un diwrnod. (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300).

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
e) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

(Cyfieithiad gan ddefnyddio Google Translate)

Diweddariad Teithiau Cerdded 05.11.20

Cyhoeddir y Rhaglen dreigl newydd sy'n dechrau yn dilyn diwedd y Cyfnod Atal Byr Cymru yn gynnar ar y 9fed o Dachwedd. 

Diweddariad Teithiau Cerdded 20.10.20

Mae cyhoeddiad Mr Drakeford ddoe o gloi i lawr covid cenedlaethol ‘firebreak’ am bythefnos o’r nos Wener hon yn golygu bod yn rhaid i ni atal y rhaglen teithiau cerdded Clwb am y 3 dydd Sul nesaf a 2 ddydd Iau yn y cyfamser. Mae'r rheolau dros dro newydd yn golygu na allwn gwrdd am dro gydag eraill (y tu allan i'n cartrefi ein hunain). Anogir cerdded ond dylai fod yn lleol, gartref ac ni ddylai gynnwys gyrru.
Rydym yn edrych ymlaen at ailafael yn y rhaglen teithiau cerdded Clwb ddydd Iau Tachwedd 12, rheolau côd yn caniatáu, a bydd rhaglen 2 wythnos newydd yn cael ei chylchredeg bryd hynny.

Mae Megan wedi cytuno’n garedig i arwain taith gerdded wedi’i chynllunio y dydd Iau hwn, cyn i’r cyfnod cloi ddechrau, gyda chefnogaeth bron pob pwyllgor. Mae'r manylion fel a ganlyn:

Dydd Iau Hydref 22
• Cerdded: Cylchdaith Mynytho
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Mynytho, maes parcio Foel Gron (Ex 253 302309)
• Gradd / Hyd: C / 5 mls
• Arweinydd: Megan (07837 118364)

E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno â'r daith hon. Mae archebu ymlaen llaw a therfyn o 12 yn dal i fod yn berthnasol.

Yn y cyfamser, gobeithio bod pawb yn mwynhau cyfle arall i adnewyddu adnabyddiaeth o'u clwt cartref ar deithiau cerdded tawel yn ystod yr wythnosau nesaf.

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
e) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

Diweddariad Teithiau Cerdded 1.10.20

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Sul Hydref 4
• Cerdded: Criccieth-Pont Dolbenmaen (ailadrodd cerdded)
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: 20, Gorseddfa, Criccieth (Ex254 495382) (lle i 4 car neu barcio y tu ôl i'r clinig)
• Hyd / Gradd: A / 12ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)
Sylwch ar y risg o ddod ar draws buchesi o wartheg bywiog ar deithiau cerdded mewn ardaloedd bugeiliol

Dydd Iau Hydref 8
• Cerdded: Cylchdaith Y Fron trwy Moel Tryfan a Mynydd Cilgwyn
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Croesffordd Y Fron (OL17 506549)
• Gradd / Hyd: C / 6-7ml (mae ffigur o 8 yn caniatáu opsiwn o 3.5ml)
• Arweinydd: Derek (01766 523437)

Dydd Sul Hydref 11
• Cerdded: Yr Elen
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Pont Abercaseg, Bethesda wrth y maes chwarae (OL17 630663)
• Gradd / Hyd: A / 8 mls
• Arweinydd: Roy (07721 592892)

Dydd Sul Hydref 11 (Amgen B, ailadrodd cerdded)
• Taith Gerdded: Criccieth-Pentrefelin-Black Rock
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: 20, Gorseddfa, Criccieth (Ex254 495382) (lle i 4 car neu barcio y tu ôl i'r clinig)
• Hyd / Gradd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Hydref 15
• Cerdded: Cylchdaith Porthmadog trwy Penmorfa, Wern, Borth y Gest
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: cefn maes parcio Lidl, Porthmadog (Ex254 564390)
• Gradd / Hyd: C / 6.5 mls
• Arweinydd: Colin (01766 523790, 07866178715)

Dydd Sul Hydref 18
• Cerdded: Cylchdaith Garn Dolbenmaen
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio pentref G.Dolbenmaen (Ex254 497442)
• Hyd / Gradd: 8-10ml, A.
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
d) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

(Cyfieithiad gan ddefnyddio Google Translate)

Diweddariad Teithiau Cerdded 15.9.20

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rheini sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Iau Medi 17
• Cerdded: Carreg-Anelog
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Plas Carreg (am ddim) NT cp (Ex253 163290)
• Gradd / Hyd: C / 5-6ml
Arweinydd: Judith (01758 770292/07743 650632)
(Mae'r daith hon bellach wedi'i bwcio'n llawn, ond croesewir cynigion ar gyfer teithiau cerdded amgen)

Dydd Sul Medi 20
• Cerdded: Maes parcio Mount Pleasant i gylched Ffordd Bryn Glas
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Mount Pleasant cp uwchben Nant Gwrtheyrn (Ex254 353441)
• Gradd / Hyd: A / 10ml (esgyniad 2427 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613067/07434 027574)

Dydd Iau Medi 24
• Cerdded: Nefyn
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Ymddiriedolaeth Genedlaethol cp Morfa Nefyn (Ex253 282408)
• Gradd / Hyd: D / 4ml
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Medi 27 (amgen A)
• Taith Gerdded: Crib Nantlle (Cwm Silyn-Tal y Mignedd)
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maen Llwyd (OL17 495591), Lllanllyfni i'r chwith ger eglwys Lôn Dŵr 0.5ml, 2il dde Lôn Tyddyn Agnes 1.25ml i barcio ar dir garw y tu hwnt i'r giât.
• Gradd / Hyd: Esgyniad A / 9 mls / 3500 troedfedd / dim diferion serth
• Arweinydd: Noel (01758 713300 yn dargyfeirio i ffôn symudol)

Dydd Sul Medi 27 (dewis arall B)
• Cerdded: Criccieth-Rhoslan
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: 20, Gorseddfa, Criccieth (Ex254 495382) (lle i 5 car neu barcio y tu ôl i'r clinig)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Hydref 1
• Cerdded: Cylchdaith Moel y Ci
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Mynedfa Moel y Ci, oddi ar A4244 i B4409 tuag at Tregarth, rt cyntaf (OL17 595679)
• Hyd / Gradd: 6-7mls / C.
• Arweinydd: Sue (07568 560682)

Sylwch ar y risg o ddod ar draws buchesi o wartheg bywiog ar deithiau cerdded mewn ardaloedd bugeiliol

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
d) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

(Cyfieithiad gan ddefnyddio Google Translate)

Rhybudd 25/08/2020

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Y cyntaf i'r felin gaiff falu, ond byddwn yn ceisio ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Gobeithiwn eich gweld.

Dydd Sul Awst 30
• Taith Gerdded: Criccieth-Pont Dolbenmaen
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: 20, Gorseddfa, Criccieth (Ex254 495382) (lle i 4 car neu barcio y tu ôl i'r clinig)
• Hyd / Gradd: 12 mls / A.
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Medi 3
• Taith Gerdded: Penychain (ailadrodd taith gerdded Awst 27)
• Amser Cyfarfod: 10.15
• Man Cyfarfod: Hen ffordd ychydig i'r chwith o fynedfa parc gwyliau Hafan y Mor oddi ar y gylchfan
• ar A497 (Ex254 432370)
• Hyd / Gradd: 5-7ml, C.
• Arweinydd: Meri (01758 614746)
(Mae'r daith hon bellach wedi'i harchebu'n llawn, ond croesewir cynigion ar gyfer taith gerdded arall)

Dydd Sul Medi 6
• Cerdded: Cilan-P.Ceiriad
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio YG ar dir garw ar Cilan ychydig y tu hwnt i'r grid gwartheg (Ex253 295248)
• Hyd / Gradd: 8-10ml / B.
• Arweinydd: Jane (01758 712367/07976 313302)

Dydd Iau Medi 10
• Cerdded: Carreg-Anelog
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Plas Carreg (am ddim) NT cp (Ex253 163290)
• Hyd / Gradd: C / 5-6ml
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07743 650632)

Dydd Sul Medi 13
• Cerdded: Fanel Cader Moel Goedog-Bryn, llwybr oes efydd
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: ochr y ffordd gyferbyn â Fferm Merthyr (OL18 604316)
• Hyd / Gradd: 8mls / B.
• Arweinydd: Derek (01766 523437)

Rhybudd 11/08/2020

Dydd Sul Awst 16

Taith Gerdded: Yr Eifl -Tre gwasanaethau Ceiri
Amser Cyfarfod: 9.30
Man Cyfarfod: Maes parcio Mount Pleasant uwchben Nant Gwrtheyrn (Ex254 353441)
Hyd / Gradd: 8ml, A (esgyniad 2415 troedfedd)
Arweinydd: Hugh (01758 613067/07434 027574)

Dydd Iau Awst 20

Taith Gerdded: Edern-P.Dinllaen
Amser Cyfarfod: 11.0
Man Cyfarfod: Parcio ar ochr ffordd Capel Edern (Ex253 273396)
Hyd / Gradd: 5.5mls
Arweinydd: Megan (07837 118364)

Dydd Sul Awst 23

Taith: cylched Y Fron
Amser Cyfarfod: 9.45
Man Cyfarfod: Parcio croesffordd Y Fron ar ochr y ffordd (OL17 505549)
Hyd / Gradd: 11-12 mls, A (tir hawdd).
Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Amgen 'B'

Taith Gerdded: Criccieth-Black Rock-Wern-Petrefelin-Braich y Sant
Amser cyfarfod: 10.0
Man Cyfarfod: 20, Gorseddfa, Criccieth (Ex254 495382) (lle i 4 car neu barcio y tu ôl i'r clinig)
Hyd / gradd cerdded: 8ml, B (dim ond un neu ddwy ran fer i fyny'r bryn)
Arweinydd: Dafydd .

Dydd Iau Awst 27

Taith Gerdded: Penychain
Amser Cyfarfod: 10.15
Man Cyfarfod: Hen ffordd ychydig i'r chwith o fynedfa parc gwyliau Hafan y Mor oddi ar y gylchfan ar yr A497 (Ex254 432370)
Hyd / Gradd: 5-7ml, C.
Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded.
c) Dilynwch y rheol pellter cymdeithasol 2 fetr trwy gydol y daith.
ch) Osgoi cyffwrdd â gatiau a strwythurau llwybr troed lle bo hynny'n bosibl.
d) Dewch â glanweithydd dwylo a menig; masgiau hefyd (i'w defnyddio mewn achos o amgylchiadau lle na ellir cynnal pellter cymdeithasol).

(Cyfieithiad gan ddefnyddio Google Translate)

Rhybudd 28/07/2020

Mae'r Ysgrifennydd, Noel Davey, wedi e-bostio pob aelod â gwybodaeth am bedair taith gerdded sydd ar y gweill. Mae'r teithiau cerdded hyn i'w harchebu ymlaen llaw gan y bydd y niferoedd yn gyfyngedig. Mae o leiaf ychydig o leoedd ar gael o hyd ar gyfer pob taith gerdded, gan gynnwys y dydd Iau hwn (Gorffennaf 30ain).

Dydd Iau Gorffennaf 30ain

Taith Gerdded: Boduan Nefyn-Garn
Man Cyfarfod / Amser: Stryd y Plas cp, Nefyn (Ex253 308406), 11.0
Hyd / Gradd: 5.5mls, C.
Arweinydd: Noel (01758 713300)

Dydd Sul Awst 2il

Taith Gerdded: Cnicht
Man Cyfarfod / Amser: Croesor cp. (OL18 632447), 9.30
Hyd / Gradd: 6.5mls (esgyniad 2000 troedfedd), A.
Arweinydd: Noel (01758 713300)

Dydd Iau Awst 6ed

Taith Gerdded: Trawsfynydd-Rhaeadr Du
Man Cyfarfod / Amser: Cp ger mynedfa gorsaf bŵer Traws (OL18 694382), 10.15
Hyd / Gradd: 6.5mls, C.
Arweinydd: Gwynfor (07775 505623)

Dydd Iau Awst 13eg

Taith Gerdded: Criccieth-Rhoslan
Man Cyfarfod / Amser: 20, Gorseddfa, Criccieth (ystafell tŷ Dafydd ar gyfer 5 car, Ex254 495382), 10.30
Hyd / Gradd: 6mls, C.
Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) os hoffech chi ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn.

Neges i aelodau gan Gadeirydd y Clwb. 20fed Mai 2020.

‘Mond gair bach I ddymuno yn dda I bawb ac i obeithio eich bod yn ymdopi gyda’r sefyllfa. Anodd gweld y rheolau yn cael eu llacio yn fuan ond mae’r swyddogion yn cadw golwg ar ddatblygiadau yn y gobaith y bydd gennym newydd da I rannu a’r aelodau.
O’m rhan fy hun dwi yn cerdded bron yn ddyddiol (weithiau ddwywaith y dydd) ond gyda teithiau lleol, byrrach a bron I gyd ar darmac. ‘Rwyf yn dechrau arfer a cherdded mewn esgidiau ysgafnach a heb sach ar fy nghefn ond yn methu’ r gwmniaeth, yr uchelderau a’r caffi !
Dywed y fran wen fod Dafydd (fel finnau) yn cyfrannu fwy nac arfer yn yr ardd. Siwr fod Catherine a Nia wrth eu bodd!
Cadwch yn ddiogel ac iach. Daw eto haul (a Rhodwyr) ar fryn! Hwyl Gwynfor .

20ed Mawrth 2020. Mae teithiau cerdded y Clwb yn cael eu hatal am y tro.

Annwyl Gyd Gerddwyr

Mae’r Swyddogion a’r Pwyllgor wedi ystyried yn ofalus yr hyn ddywed y Llywodraeth (yn wleidyddion a chynghorwyr gwyddonol/meddygol) am y clefyd Coronavirus a sut y dylid ei daclo.

Ymddengys fod enciliad cymdeithasol yn hanfodol i arafu lledaeniad y salwch er mwyn ei gadw o fewn ffiniau y gall y Gwasaneth Iechyd ymdopi a nhw ac felly arbed bywydau.

Mae Cymdeithas Y Rhodwyr ar lefel y Deyrnas Unedig wedi atal eu holl deithiau cerdded fel y mae Clwb Mynydda Cymru.

Teimlir nad oes dewis gennym fel Clwb ond gweithredu yn yr un modd. Felly mae teithiau cerdded y Clwb yn cael eu hatal am y tro. Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn barhaol ond  ofnaf ei bod yn annhebygol y bydd datrysiad buan.

Yr ydym oll yn siomedig am hyn. Mae llawer o waith wedi mynd i mewn i baratoi rhaglen, mae llawer wedi bod dros y teithiau (mewn tywydd ddigon annodd) a phawb mae’n siwr wedi edrych ymlaen at y Gwanwyn a’r tywydd braf i gael cerdded a chymdeithasu.

O gofio’r cyngor hefyd am lefydd bwyta bydd rhaid atal trefniadau  y Cinio Gwanwyn yn ogystal.

Mae’n werth nodi y cawn gerdded yn annibynnol. Mae gwefan y Rhodwyr yn tynnu sylw at hyn. Rhag cam-gyfieithu tynnaf eich sylw at y paragraff mewn teip bras ar ddiwedd y Cyhoeddiad Saesneg isod.

Ond fwyaf oll, cadwch eich hunain yn ddiogel a gobeithio y medrwn gyd gerdded eto yn gynt yn hytrach na hwyrach.

Gwynfor Jones. Cadeirydd.