Awst 10 – Gorff 11

Awst 10 – Gorff 11

Mae'r adroddiadau llofnodi "(Cyf-EE)" wedi cael eu cyfieithu gan Enid Evans ac mae'r  adroddiadau llofnodi "(Cyf-DHW" wedi cael eu cyfieithu gan Dafydd H Williams. 

Dydd Iau 28 Gorffennaf 2011. Mount Pleasant i Gylchlythyr Pistyll. Gwnaeth Maureen Evans waith rhagorol mewn amodau niwlog, llaith, gan arwain 15 o gerddwyr gwydn o Mount Pleasant i Pistyll, gan aros yn eglwys hynafol y pererinion  St Beuno.Ttaith gerdded bleserus, er gwaethaf y tywydd. Noel Davey. (Cyf-EE).

Dydd Sul 24 Gorffennaf. 2011.Ymunodd 18 o gerddwyr o'r clwb efo tua 50 o Gerddwyr Sir Gaer ar gyfer dwy daith rhagorol ym Mharc Gwledig Moel Famau er cof am Alan Evans.Dringodd pawb Moel Famau, gan fwynhau'r golygfeydd gwych dros Ddyffryn Clwyd a thu hwnt cyn belled â Lerpwl ac Eryri. Aeth y cerddwyr A ar hyd llwybr y  grib ac i fyny Moel Arthur, tra bod y cerddwyr C yn dilyn  llwybr mwy bugeiliol i lawr i Loggerheads. Diwrnod gwych. Noel Davey.  (Cyf-EE).

Iau 14 Gorffennaf 2011. Abersoch / Mynytho. Arweiniodd Miriam Heald daith 8 milltir ardderchog o Abersoch i fyny Nant Fawr i Fynytho, fwynhau  y golygfeydd godidog o gopa Foel Gron a chael cip ar ygwaith wdfer wnaed ar Ffynnon Fyw, cyn dychwelyd i Abersoch hyd rwydwaith o lwybrau bugeiliol. Noel Davey.   (Cyf-EE).

Dydd Sul 10 Gorffennaf Moelfre 2011. Arweiniodd Dafydd Williams a Paul Jenkins ddwy daith gerdded hyfryd o gwmpas Moelfre ar Ynys Môn. Ymwelodd y ddau grwp a’r drigfan Rufeinig Rhufeinig yn  Din Lligwy a’r siambr gladdu Neolithig gerllaw. Roedd y daith gerdded dilyn yr arfordir yn Nhraeth Lligwy, tra bod y daith gerdded hwy o 11 milltir yn troi i mewn  i'r tir i ben  Yr Arwydd. Diwrnod da arall,  gyda thywydd braf. Noel Davey. (Cyf-EE).

Dydd Iau 30 Mehefin 2011. Cylchlythyr Rhiw Cylchdaith. Ar ddiwrnod braf ym Mehefin trfnodd Elisabeth a David Williams  daith hyfryd o 7 milltir ar hyd y Rhiw,  lle gellir gweld golygfeydd gwych o Ben Llŷn, yn ogystal â chipolwg ar greigiau ac archeoleg diddorol yr ardal. Yna cafodd y grŵp gwedol niferus de croeso yng ngardd yr Hen Reithordy yn uchel ar lethrau Rhiw. Noel Davey. (Cyf-EE).

Sul 26 Mehefin 2011. Llanfairfechan a Foel Fras.Aeth Karla Lightfoot a pharti bach yn fedrus ar daith ddymunol hyd  lonydd gwledig o amgylch Llanfairfechan, gan ddechrau o Nant y Coed. Roedd rhai o'r cerddwyr yn dioddef yn y gwres ar un o'r diwrnodau poethaf yn y flwyddyn ac felly roedd te mewn caffi ger yn hynod dderbyniol.

Yn y cyfamser arweiniodd Catrin Williams daith  fwy egnïol, ond hynod bleserus o 10.5 milltir i fyny i mewn i'r Carneddau, gan fynd dros Y Drum a Moel Fras, lle torrodd gwyntoedd cryf ar y gwres. Noel Davey. (Cyf-EE).

Iau 16 Mehefin 2011. Felin Uchaf. Dan arweiniad Judith a Catrin cafwyd taith  7 milltir ddiddorol mewn rhan o gefn gwlad na ymwelid  ag ef yn aml o amgylch Rhoshirwaun, gan gynnwys dringo Mynydd Ystum i weld olion  bryngaer Oes Haearn  Castell Odo. Yna rhoddodd Dafydd Davies-Hughes, sylfaenydd  menter Y Felin Uchaf,  daith addysgiadol o amgylch ei brosiect gan ein difyrru gyda hanes diddorol yn y tŷ crwn Celtaidd, ac yna te. (Cyf-EE).

Dydd Sul 12 Mehefin 2011. Llyn y Parc a Rhaeadr Ewynnol.
Angen adroddiad . (Cyf-EE).

Dydd Iau 2 Mehefin 2011. Coetir Taith Gerdded Llyn Mair. Arweiniodd John Edlington daith gerdded hyfryd mewn heulwen cynnes o Lyn Mair yng nghoed  Dyffryn Maentwrog. Roedd 25 o aelodau yn ymweld â Llyn Hafod y Llyn gyda'i flodau lili  ahefyd gwelsant Lyn Trefor. Cawsant eu cinio yn mwynhau golygfeydd godidog o Aber Afon Dwyryd cyn dychwelyd drwy Orsaf Tan y Bwlch. Ian Spencer.   (Cyf-EE).

29ain Mai 2011. Pumlumon. Ian Spencer oedd aewinydd y daith y daith  ym mynyddoedd anghysbell Pumlumon yng Nghnolbarth Cymru. Roedd y tywydd yn wael a neb yn medru gweld llawer mwy na 25 llath ymlaen a gwyntoedd o rym tymestl ar adegau. Erhyn llwyddodd y criw o 11 i ddringo Garn, Pumlumon Fawr, Pumlumon Llygad-bychan a Pumlumon Arwystli cyn disgyn at lannau cronfa ddŵr Nant-y-Moch. Roedden nhw i gyd yn teimlo eu bod wedi cyflawni tipyn o gamp erbyn diwedd y dydd.  Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Iau 19 Mai 2011. Cylchdaith Llanbedrog & Cylchlythyr Mynytho. Arweiniodd Rhian Roberts a Mary Evans daith gerdded  i'r clwb am y tro cyntaf ac ym marn y 30 o aelodau a gymerodd ran yn nid hon fyddai'r olaf.  Roedd y  daith gylchol o Lanbedrog ymweld â'r "Iron Man" ar y pentir cyn mynd ymlaen i draeth y  Warren, lle cafwyd cinio cyn mynd ymlaen i Fynytho. Yna, aethant yn ôl i Lanbedrog. Ychwanegodd y tywydd heulog, braf  at y mwynhad o'r daith ardderchog hon. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Sul 15 Mai 2011. Foel Goch o Langwm. Dan arweiniad Gareth Hughes aeth 10 aelod o Langwm ar daith ardderchog i fyny Foel Goch. Er ei bod braidd yn damp ni fu glaw trwm - yn wir yr oedd yn sych tra roedd y criw yn bwyta eu cinio . Bu angen un gwyriad byr ar un pwynt i osgoi tarw go fawr. Penderfynwyd fod y daith yn un dda iawn, yn cael ei harwain yn fedrus. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Iau 5 Mai 2011. Cylchlythyr Llanbedr Cylchdaith. Aweiniodd  Fred Foskett daith hyfryd o Lanbedr o amgylch Nantcol, drwy ardaloedd coediog hyfryd oedd yn llawn clychau'r gog. Ni lwyddodd y tywydd gwlyb i ddifetha'r diwrnod i’r 30 o  gerddwyr, yn enwedig gan eu bod wedi eu croesawu i de a chacennau godidog yng nghartref arweinydd y daith. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Sul 1 Mai 2011. Cwm Prysor. Moel Oer Nant. Aweiniodd  Tecwyn Williams  daith hirach o Deras Ardudwy  ger Trawsfynydd yng Nghwm Prysor. Aeth  9 o gerddwyr ar hyd llwybr yr hen drac rheilffordd cyn croesi yr A4212. Yna, aethant  i fyny Moel Oernant, gan fynd heibio Nant Budr, ac ymlaen i Foel Ddu. Roedd hon yn daith hynod bleserus mewn ardal weddol anghyfarwydd i  gerddwyr. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Cwm Prysor &Chartref Hedd Wyn. Nick a Ann White arweiniodd  25 aelod ar  daith gerdded fyrrach ond yr un mor bleserus yng Nghwm Prysor. Yr uchafbwynt oedd ymweliad â chartref Hedd Wyn lle buont yn gwrando  sgwrs hynod ddiddorol  gan Gerald Evans. Roedd y tywydd yn berffaith ar gyfer cerdded er ei bod ar adegau braidd yn wyntog. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Iau 21 Ebrill 2011. Coed y Brenin, Rhaeadrau, Aur Gwynfynydd. Alan Edwards a Beryl Davies fu’n arwain 30 gerddwyr ar daith gerdded hyfryd o Ganolfan Coed y Brenin ar hyd llwybrau'r goedwig. Ymhlith yr uchafbwyntiau roedd Rhaeadrau Pistyll Cain  ac olion helaeth  pwll Aur Gwyn-Fynydd. Unwaith eto roedd yn ddiwrnod heulog braf. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Sul 17 Ebrill 2011. Glyderau. Mewn heulwen disglair gyda awel ysgafn arweiniodd Hugh griw o 10 aelod – ar y dechrau - o Lyn Ogwen heibio Llyn Idwal ac i fyny drwy'r Twll Du. Yn ystod y dringo terfynol i fyny’r Glyder Fawr bod aeth y criw yn 12 pan gyrhaeddodd Di a Pam (camgymeriad maes parcio). Cafwyd cinio ar gopa’r Glyder Fawr gyda golygfeydd anhygoel o'r Wyddfa, Elidir Fawr, Yr Garn, Bwlch Nant Ffrancon, Pen yr Ole Wen, Carnedd Dafydd a Llewelyn, Tryfan a Moel Siabod, i enwi ond ychydig.Ar ol cinio bu  hirdaith foel a chreigiog heibio Castell y Gwynt a Glyder Fach cyn cael cyfle i dynnu lluniau ar y Cantilifer. Yna dilyn y trac i ymuno â llwybr y  Mwynwyr i lawr dros Fwlch Tryfan yn ôl i'r maes parcio. Hyd yma ni chafwyd unrhyw gwynion. Hugh Evans. (Cyf-EE).

08-15 Ebrill 2011. Dovedale Gwyliau. Aeth  42 o aelodau i dreulio wythnos o wyliau  yn Holidays HF Newton House yn Swydd Derby.Roedd rhaglen o 15 o deithiau cerdded  gyda 3 gradd o deithiau  bob dydd yn amrywio rhwng 7 a 12 milltir. Roedd y teithiau  yn cynnwys Dovedale, Beresford Dale, Monsal Pennaeth, Y roaches, Hartington, Alstonfield, Bakewell, yn ogystal â'r Llwybr Tissington, Monyash, Stanage Edge a Monyash. Aeth criw bach i fyny Kinder Scout ar y diwrnod gorffwys! Roedd y tywydd bron yn berffaith drwyddi draw, y bwyd yn dda, a llawer o fwynhad i’w gael gyda chwisiau, sgwrs a noson o ddawnsio i gyd i gyd wedi eu trefnu gan yr aelodau. Gwyliau gwych. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Sul 3 Ebrill 2011. Ysgwydd y Wyddfa. Arweiniodd Pam Foster  dro o Lanberis  i’r Wyddfa. Aethant i fyny ysgwydd y mynydd dros Llechog cyn penderfynu, ar ôl dioddef 4 awr o law gyrru trwm yn gymysg â chenllysg, dychwelyd i lawr i Lwybr Llanberis. Cafodd  11 o bicnic braidd yn wlyb cyn mynd am loches i’w ceir. Y gobaith yw rhoi ail gynnig ar y daith yma ar ddiwrnod gwell. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Iau 24 Mawrth 2011.Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol blynyddol y clwb  a thaith gerdded leol o 5 milltir . Roedd 41 o aelodau yn bresenol. Cafodd y swyddogion i gyd eu hailethol,  gyda  Hugh Evans yn cael ei ychwanegu i fod ar y pwyllgor. Ar ôl y cyfarfod, aewiniodd Dafydd Williams daith o gwmpas o Gricieth, a fwynhawyd yn fawr gan yr aelodau, ar ddiwrnod heulog cynnes a braf. (Cyf-EE).

Dydd Sul 20fed Mawrth 2011. Taith Llwybr Ardudwy.  Arweiniodd Dafydd Williams y daith gerdded o Abermaw ar lwybr newydd  Taith Ardydwya grëwyd yn ddiweddar. Roeddent  yn dilyn y llwybr ar y rhan gyntaf i Dal y Bont ar hyd llwybrau wedi'u marcio yn dda a oedd a rhai rhannau gweddol serth. Yn anffodus roedd yn ddiwrnod gwlyb gyda chymylau isel a glaw mân yn golygu na allai’r 17 o aelodau fwynhau’r golygfeydd. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Iau 10 Mawrth 2011. Garn Fadryn. Dyma’r tro cyntaf i Kath Mair arwain un o deithiau Rhodwyr Llŷn..Aethant i fyny  Garn Fadryn, lle’r arhoswyd am goffi ac i  edmygu yr olygfa o’r rhan fwyaf o Ben Llŷn o’r  man  hynod ffafriol hwn. i lawr  wedyn i fwynhau taith  6 milltir dros dirwedd gwledig. Cafodd taith Kath ei hystyried  yn llwyddiant gan y 22 o gerddwyr a gymerodd ran. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Sul 6 Mawrth 2011. Arenig Fach. Dan arweiniad Tecwyn Williams  aeth 15 aelod yn rhwydd i fyny Arenig Fach, sydd yn fynydd heb unrhyw lwybrau dynodedig ar y Mapiau Arolwg Ordnans. Ar ddiwrnod oer ond heulog eu gwobr am ddringo serth oedd golygfeydd gwych i bob cyfeiriad o'r copa. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Teithiau cerdded dydd Sul 20 Chwefror 2011. Dwy.
Cylched ddwbl Beddgelert. Cafodd y daith B hwy ei arwain gan Dafydd Williams yn ei ddull hwyliog  arferol. Roedd 15 o aelodau ar y daith oedd yn un  weddol heriol o Feddgelert. i ddechrau aethant i lawr "Llwybr y Pysgotwyr" ac yna dringo i fyny Cwm Bychan cyn disgyn i Lyn Dinas. O'r fan honno roedden nhw  yn dilyn y Llyn ac yna dringo  Llwybr Watkin gan adael hwn i ddilyn y llwybr i Craflwyn ac felly yn ôl i Feddgelert. Roedd y tywydd yn arbennig o garedig â’r haul yn gwneud ymddangosiad byr yn y prynhawn yr haul. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Beddgelert-Cwm Bychan.Arweinwyd y  daith gerdded C fyrrach i  14 o aelodau  gan Rhian Watkin. Roedden nhw  hefyd wedi cychwyn o Feddgelert a cherdded i Lyn Dinas cyn dringo hyd at ac yna'n disgyn i Gwm Bychan cyn dychwelyd i Feddgelert lle roedd tr arweinydd wedi darparu te mawr i’w croesawu. Ian Spencer.  (Cyf-EE).

'Tystysgrif o Ddiolch' Jan 2011. Ambiwlans Awyr Mae 'Tystysgrif Diolch' wedi ei dderbyn gan Wasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru am rodd gan y clwb o £ 182.50. Codwyd yr arian mewn dwy ran. £ 67.50 ar 13 Ionawr 2011 ar daith  Miriam Heald yn Llaniestyn. Yna £ 115, yn hwyrach y noson honno ym mharti  Nadolig y clwb yng nghlwb golff Porthmadog  pan roddodd pob un o'r 57½ aelodau oedd yn  bresennol  gyfraniad o £ 2  Hugh Evans. (Cyf-EE).

Dydd Iau 10fed Chwefror 2011. Criccieth Snowdrop Surprise. Aeth  Mary Williams a chriw o 46 o gerddwyr ar daith gerdded o'r enw "Snowdrop Surprise" Roedden nhw yn cychwyn o Griccieth a cherdded hyd at ac ar draws y Maes Golff ac wedyn i lawr i Bont Rhyd y Benllig. O'r fan honno roedden nhw yn dilyn y llwybr ar hyd Afon Dwyfor le roedd lluoedd  o lili wen fach yn addo dyfodiad hir ddisgwyliedig y  Gwanwyn ar ôl y gaeaf hwn fu mor hir ac oer. Roeddent yn ysblennydd ac mae mwy i ddod!  Yna dychwelodd y criw i Gricieth hyd y llwybr arfordirol. Taith gerdded ardderchog a fwynhawyd griw mawr o aelodau’r clwb. Ian Spencer. (Cyf-EE).

Dydd Sul 6 Chwefror 2011, Mynydd Cilgwyn. 8 cerddwr yn cael eu arwain gan Tecwyn Williams ar daith o Talysarn. Mi oedd morgludo Tecwyn yn arbennig er gwaethaf y niwl trwchus, gwyntoedd cryfion a glaw. Er gwaethaf hyn mi fu i’r parti fwynhau y daith aeth a hwy i ben Moel Cilgwyn a Moel Tryfan ac yna dychwelyd heibio Pwll Dorothea sydd yn 100 meter o ddyfnder yn yr hen weithfeydd chwarel lechi helaeth. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 27 Ionawr 2011. Cylchdaith Harlech. 37 aelod yn cael eu arwain gan Nick White ac yn mwynhau taith goruwch ac o amgylch Harlech. Dringo Moel Senigl sydd ryw 1000 troedfedd yn uwch na’r mor gyda golygfeydd arbennmig o Eryri a Pen Llyn. Yn dilyn y daith cafwyd gwahoddiad gan Roberta a Fred Foskett i fynd yn ol i’w cartref moethus a chael dewis hael o gacennau a the a coffi. Ar ddiwrnod oer mi oedd hyn yn dderbynniol iawn.  Ian Spencer.  (Cyf: DHW).

Dydd Sul 23 Ionawr 2011. Cylch o Fangor. Dafydd Williams arwainiodd yn fedrus criw enfawr o 25 aelod ar daith syndod o wledig o amgylch Bangor. Cychwyn o’r harbwr a cherdded drwy park coedog a mewn amser yn cyrraedd pentref bach Caerhun. Oddi yno dringo at ac heibio Ysbyty Gwynedd, disgyn i Treborth ac o dan Pont Menai ac yn ol i’r man cychwyn.Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 13 Ionawr 2011. Llaniestyn. Miriam Heald arwainiodd daith fer o Llaniestyn a 18 aelod yn  mwynhau. Er ei bod braidd yn niwlog mi arhosodd yn sych. Ar ol y cerdded dyma fynd i stablau, “Pen Llyn Stud and Trekking Centre” a chael arddangosiad wych o farchogaeth. Yn yr hwyr mi fu 60 aelod yn y cinio blynyddol yn Clwb Golff Porthmadog. Ar ol pryd arbennig cawsom araeth ddiddorol darluniadol ar “the preparation for and taking part in a charity Himalayan Trek” gan Emma Quaeck. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Sul 9 Ionawr 2011 – Llyn Trawsfynydd a Tomen y Mur. Judith Thomas oedd yn arwain 19 aelod ar daith o ddeg milltir o amgylch Llyn Trawsfynydd ac ymlaen i’r man hynafol, Tomen y Mur. Y tywydd yn hynod o braf er braidd yn oer a’r  golygfeydd yn arbennig. Ar yr un diwrnod, Nick White arwainodd 6 cerddwr ar daith fer i Tomen y Mur. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

4 Ionawr 2011 yn dawel yn ei gartref yn Swydd Stafford bu farw Harold Hayes, ychydig yn fur o’i b enblwydd yn 92 oed. Bu ef a’i briod Rene yn aelodau ffyddlon o’r Clwb am 27 o flynyddoedd. Mae Rene wedi ysgrifennu ei hanes “Harold’s Story” (a 601KB pdf file).  07/07/2011. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 30 Rhagfyr 2010 – Cylchdaith Rhiw. Ar y dydd olaf ond un o’r flwyddyn, Judith Thomas arwainodd ddeunaw o gerddwyr yn ei ffordd digyffelyb ei hun! Y tywydd, yn dilyn yr eira trwm yr wythnosau cynt, yn oer a rhewllyd ond yn heulog, ac wedi cychwyn o’r pentref, buan yr oeddem ar ben Mynydd Rhiw gyda golygfeydd bendigedig i bob cyfeiriad. Yna disgyn i gyfeiriad y gogledd a throi i’r dde a thrwy’r goedwig gyda gwreiddiau llithrig o dan draed a cyrraedd Y Rheithordy, cartref dau o’n cyd gerddwyr, David a Elizabeth Williams a chael croeso brenhinol a blasu lluniaeth Nadolig. Diweddglo tymhorol i’r flwyddyn o gerdded a chrwydro!. Dafydd Williams. (Cyf: DHW).

 Dydd Sul 26 Rhagfyr 2010 – Moel y Gest.  Unarddeg y bore, pedwar ohonom gyda Tecwyn yn arwain. Gadael y maes parcio, tu ol i Dafarn y Ship ym Mhorthmadog, ymlaen i lethrau eiraog Moel y Gest. Gwnaethom gylchdaith ar hyd glannau Aber Glaslyn a thu draw i Borth y Gest cyn mynd yn ogleddol i’r Moel. Yr oedd yn rhaid cymeryd gofal oherwydd fod y llwybrau yn rewllyd iawn. Yr oedd golygfeydd o fynyddoedd Meirionydd ac Eryri ar ddiwrnod oer, diwynt, braidd yn gymylog, ond yn wych. Cawsom ein cinio ar y copa ynghyd a pymtheg o gerddwyr o’r un meddwl (Mi oedd yn prysuro’n arw i fyny yna!). Dyna ddychwelyd  i ffordd Morfa Bychan, yna i’r chwith ar lwybr gwahanol, i Porthmadog. Mi oedd Tafarn y Ship ar gau!. Hugh Evans. (Cyf: DHW).

 Dydd Sul 12 Rhagfyr 2010 – Dolwyddelan. Ian Spencer yn arwain wyth o gerddwyr o Dolwyddelan ar ddiwrnod braf gyda awyr las ond yn rhewllyd. Cerdded i lawr dyffryn Lledr cyn dringo i fyny i Gwybrnant. Cafwyd cinio ysgafn yn Ty Mawr, man geni William Morgan, cyfieithydd y Beibl i’r Gymraeg yn 1588. Yna cychwyn  yn ol i Dolwyddelan ar ol yn gyntaf dringo i edrych ar y golygfeydd godidog o’r Wyddfa, Moel Siabod a’r Carneddau, i gyd yn eu gwisg gaeafol. Ian Spencer.  (Cyf: DHW).

Dydd Iau 9 Ragfyr 2010. Antur Waunfawr taith y mince pies. Pam Foster arweiniodd 26 o aelodau o Waunfawr ar yr “Daith Mince Pies” flynyddol. Mi oedd yna rew dan draed a dyma’r criw yn hollti yn ddau hefo 6 aelod yn cwblhau taith fer, yn gorffen fel a drefnwyd hefo mince pie a te yn Caffi Antur Waenfawr.  Mi ddringodd y gweddill at Moel Tryfan ac Moel Smythio cyn dychwelyd ac ymuno a’r lleill a mwynhau mince pies derbyniol. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 2 Ragfyr 2010. Tremadog. Ian Spencer hefo cymorth Kath arweiniodd 20 aelod ar daith boblogaidd o Sgwar Tremadog. Dilynasant Y Cut i Borthmadog ac ymlaen i Borth y Gest. Yna cerdded tu ol i Moel y Gest i Benmorfa ac yn ol i Dremadog ar hyd y llwybr sydd  yn dilyn yr hen lein fwyn. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Sul 28 Dachwedd 2010. Rhoscolyn, Llwybr yr Arfordir Sir Fon. 10 aelod yn cael eu harwain gan Pam Foster yn mwynhau taith hyfryd o Rhoscolyn, Sir Fon. Mi oedd yn haul trwy’r dydd arwahan i gyfnod byr o genllysg. Mi oedd y daith yn arbennig o gofiadwy am y golygfeydd dychmygol o’r eira ar fynyddoedd Eryri ar draws Y Fenai. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 18 Dachwedd 2010. Bettws y Coed.  Maureen Evans arweiniodd 15 aelod ar ddiwrnod o gawodydd ysbeidiol o Bettws y Coed i fyny’r ddringfa hir i Lyn Elsi ac ar hyd lwybrau’r coedwigoedd ac yn ol i Bettws, gan fynd ger yr hen bentref chwarel Rhiwddolion ar y Sarn Helen hynafol. Diolchwyd i Maureen am ei harwainiad proffesiynol ar hyd llwybrau coedwigaeth anodd. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Sul 14 Dachwedd 2010. Taith unffordd ar Aber y Fawddach. Dafydd Williams yn arwain criw o 15 cerddwr o Bermo, yn serth drwy yr hen dref ac heibio “The Frenchman’s Grave” i gyfeiriad Borthwnog. Ar ddiwrnod perfaith i gerdded, yng ofal arweinydd da, mi oedd golygfeydd arbennig i lawr i Arfordir Sir Benfro yn y de a Phen Llyn i weld yn eistedd ar for tyfn glas i’r gogledd. Mi oedd hon yn daith arbennig yn gorffen yn Borthwnog. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Taith Panorama Bermo – Llanaber.  Ar yr un diwrnod arweiniodd Nick White ail barti o 10 aelod ar daith haws ar hyd Llwybr y Panorama. Cawsant hwythau ddiwrnod ardderchog uwch ben Aber y Mawddach yn cael eu harwain yn gampus gan Nick. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 4 Dachwedd 2010. Taith o amgylch Afon y Glyn. Nancy Saville arweiiodd daith hyfryd o Dalsarnau ar hyd Afon y Glyn a chael picnic ar ochr Llyn Tecwyn Isaf. Cafodd y 10 aelod a oedd wedi herio rhagolygion gwael y tywydd daith sych a dim ond glaw ysgafn yn ystod yr awr olaf. Fel arfer roedd gan Nancy wybodaeth o gefndir yr ardal. Ian Spencer. (Cyf: DHW). 

Dydd Sul 31 Hydref 2010.Yr Eifl, Nant Gwtheyrn. 16 aelod yn cael eu arwain yn fedrus gan Judith Thomas yn mwynhau taith egniol ond dim rhu hir o faes parcio Mount Pleasant ger Llithfaen. Dringo i fyny yr hynod Tre Ceiri lle mae pentref o oes y haearn ac yna Yr Eifl. O’r copfaoedd mi oedd y golygfeydd yn wych. Yna disgyn i’r Ganolfan Iaith Nant Gwrtheyrn cyn dringo yn ol i Lwybr yr Arfordir ac yn ol i’r maes parcio. Do,mi fuodd yn braf trwy ‘r dydd. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 21 Hydref 2010. Aber y Mawddach. 31 aelod yn cael dydd arbennig o haelog gan deithio ar y rheilffordd i Morfa Mawddach a gwneud taith gylch o milltir a cael eu arwain gan Alan Edwrds a Beryl Davies drwy ologfeydd amyrwiol yn y bryniau uwchben Arthog. Mi oedd yna ologfeydd rhagorol dros Abermawddach ac ymhellach i Lyn. Noel Davey. (Cyf: DHW).

 Dydd Sul 17 Hydref 2010. Nant Gwynant.   Gwenda Jones arweinodd 13 d ar daith fwynhaol o Fethania o amgylch Llyn Gwynant a chael te yn y caffi lleol i orffen. Hon oedd y daith dydd Sul gradd “C” yn y rhaglen newydd ac mi oedd yn llwyddiant garw. Gallt y Wenallt, Cwm Dyli.  Ar yr un amser arweinodd Noel Davey 13 arall o’r aelodau ar daith egniol 11 milltir i fyny i Cwm Meirch,  yna Gallt y Wenallt ac yn ol ar  yr “Miners’ Track”, Penypass a Cwm Dyli. Elwodd y ddwy daith oherwydd y tywydd braf a golygfeydd ardderchog. Noel Davey.  (Cyf: DHW).

Dyd Iau 7 Hydref 2010. Portmeirion-Aber y Dwyryd.   John Edlington arweiniodd 26 aelod ar  daith hamddennol a hyfryd gyda tywydd bendigedig o Porth Meirion ar hyd Aber y Dwyryd cyn belled a’r warchodfa natur sefyllfa gynt “Cooke’s Explosives” ger Penrhyndeudraeth. Ar ol dychwelyd ar draws yr Aber cafodd y mwyafrif o’r criw de a taith fer arall yn pentre Portmeirion. Noel Davey. (Cyf: DHW).

Dydd Sul 3 Hydref 2010. Moelwynion.  Criw bychan o gerddwyr yn mentro ar y Moelwynion .Yn dilyn tywydd gwlyb ar y ffordd i fyny i Chwarel Croesor dyma hi yn goleuo ar y Moelwyn Mawr. Gwnaeth y niwl y daith ar draws Craigysgafn yn anodd ond mi oedd y golygfeydd ar y fordd hir i lawr o Moelwyn Bach yn fendigedig. Gorffen y diwrnod hefo te yn Caffi Oriel Croesor. Noel Davey. (Cyf: DHW).

 Dydd Iau 23 Fedi 2010. Beddgelert – Nantmor.  Cafodd 32 aelod amser arbennig ar Reilfford y Welsh Highland yn cael eu cludo hefo tren stem drwy Aberglaslyn o Feddgelert i Nantmor. Yna cerdded yn ol drwy’r glaw ar hyd llwybr y pysgotwyr. Mi oedd y tirwedd llithrig yn ei gwneud yn anodd ar adegau ond r’oedd y golygfeydd yn wych.  Diolch i Glenys ac Arwel am drefnu diwrnod mor lwyddiannus. Noel Davey. (Cyf: DHW).

 Dydd Sul 19 Fedi 2010. Llyn Parc. Rhaeadr y Wennol (Swallow Falls).  Y daith yn anffodus yn cael ei gohirio oherwydd y tywydd annifyr. Ond gobeithiwni ail gynnal y daith yn y rhaglen nesaf. Noel Davey. (Cyf: DHW).

 Dydd Iau 10 Fedi 2010. O amgylch Llanfor Bala.  Emyr a Rhian Jones arweinodd 25 aelod ar daith arbennig o 6 milltir ar draws tir braf bugeiliol o amgylch Llanfor, ger Y Bala. Yr Haul yn tywynnu. Mi oedd te derbynniol ar y diwedd yn y Ganolfan newydd, Cywain Bala.Noel Davey. (Cyf: DHW).

 Dydd Sul 5 Fedi 2010. Grisiau Rhufeinig Bwlch Drws-Ardudwy-Gloyw Lyn.  10 aelod yn dioddef aml i gawod ar y daith 8 milltir yn cael ei harwain gan Noel Davey yn y Rhinogydd wyllt. Cychwyn o ardal ramantus Cwm Bychan, dringo y Grisiau Rhufeinig ac yna i lawr drwy Bwlch Drws Ardudwy cyn belled a Maes-y-Garnedd a dychwelyd dros y grib heibio Gloyw Lyn. Diwrnod i’w mwynhau er yn egniol. Noel Davey. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 26 Awst 2010. Cylchdaith o Blas Llanarmon.  58 cerddwr yn mwynhau taith fer  yn cael eu harwain gan Ian Spencer o Blas Llanarmon. Mynd wnaethant i’r Ty Canoloesol yn Penarth Fawr ac wrth ddychwelyd mi welsant “Ostriches”!  Preliwd oedd hyn i de barti yn yr ardd gyda te, raffl, cacenau, jig saw a stondin lyfrau yr elw at Dim Achub Mynydda Llanberis. Cododd yr achlysur £445.25 sydd wedi ei drosglwyddo i’w trysorydd. Ian Spencer. Yn gofiadwy am y croeso arbennig, y trafniadau a problemau parcio. Diolch yn fawr i Ian a Kath. Jan Atherton. (Cyf: DHW).

Dydd Sul 22 Awst 2010. Nant Pencoed. 10 aelod yn cael eu harwain gan Catrin Williams yn mwynhau taith arbennig o bleserus o Abergynolwyn ar ddiwrnod heulog. Cymerasant amser i ymchwilio Castell y Bere ac edrych ar y cofeb i Mary Jones a oedd yn 16 oed pan gerddodd o Lanfihangel y Pennant yn droed noeth i’r Bala i brynu Beibl. Aeth y daith ymlaen i fyny drwy Nant Pencoed gyda golygfeydd byth gofiadwy yn ol at y mor, i lawr i Dal y Llyn ac yn ol trwy y coed. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Iau 12 Awst 2010. Llwybrau Llanrwst. Mwynhawyd y daith gan 16 aelod gafodd eu harwain gan Gadeirydd y Clwb Meirion Owen. Er gwaethaf y rhagolygon gwael buan wnaeth y glaw man ddiflannu. Cychwyn o ymyl yr afon, ei chroesi a dringo i fyny i Goedwig Gwydir. Yna mwynhau picnic ger Llyn y Parc cyn dychwelyd i Lanrwst a chael sgons, hufen, jam a te bach yn y Caffe Ymddiriedolaeth Cenedlaethol. Ian Spencer. (Cyf: DHW).

Dydd Sul 8 Awst 2010. Drum o Abergwyngrgyn. Dafydd Williams arweinodd y daith o Abergwyngregyn i fyny ac ar hyd y grib i Foel Ganol ac yna i Drum. Ar y copa dyma’r niwl yn cyrraedd a byrhau y cyflwr gweledig. Yna dychwelodd y 10 aelod trwy Pen Bryn Du a Llwybr Gogledd Cymru. Mi oedd y cerddwyr wedi mwynhau y daith a rhannu penblwydd gyda’r arweinydd rhagorol. Ian Spencer. (Cyf: DHW).