Rhaglen Dreigl o Deithiau Cerdded o 29/4/2021

Mae'r fersiwn Gymraeg isod wedi'i chyfieithu o'r Saesneg gan y Golygydd Gwefan gan ddefnyddio Google Translate.
Ymddiheuriadau am unrhyw wallau.

Diweddariad Teithiau Cerdded 20.1.22.

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf. Mae angen archebu pob taith gerdded ymlaen llaw. Anfonwch e-bost neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau hyn (os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes).
Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn i'r Hysbysiad Cerdded ffurfiol gael ei anfon allan (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Rhowch wybod i mi cyn gynted â phosibl os oes rhaid i chi dynnu allan o daith gerdded yr ydych wedi archebu. Noel.

Dydd Iau Ionawr 20
• Taith Gerdded: Abererch-Hafan y Mor
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Traeth Abererch/Station Rd cp oddi ar yr A497 ar ôl y rheilffordd ger y maes carafanau (Ex 254/404362)
• Gradd/Hyd: D/4.5 mls (fflat, hawdd, hen ffordd, traeth)
• Arweinydd: Megan (01758 703177 / 07837 118364)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Ionawr 23
• Taith Gerdded: Cylchdaith Waunfawr
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Tafarn Parc Eryri, Waunfawr (OL17/526588) – tafarn yn gofyn i ni barcio ar y dde ar ben y cp
• Gradd/Hyd: A/B tua 10 ml
• Arweinydd: Kath (01766 810997 / 07974 288056)
• Uchafswm: 20

Dydd Iau Ionawr 27
• Taith Gerdded: Cylchdaith Caernarfon
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: maes parcio Coed Helen (OL17/472626)
• Gradd/Hyd: C/5-5.5 mls trefol a gwledig gyda dringo dewisol i fyny Twthill Hill
• Arweinydd: Kath (01766 810997 / 07974 288056)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Ionawr 30
• Taith: Ucheldir uwchlaw Tremadog/Mynydd Gorllwyn/Aberdunant
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: maes parcio Lidl (Ex254/565390)
• Gradd/Hyd: A/B tua 10 mls (cymysgedd o esgyniad gwastad hawdd, serth, llwybrau rhostir, coetir)
• Arweinydd: Noel (01758 713300/07543108780)
• Uchafswm: 20

Cofiwch fod y rheolau canlynol yn berthnasol ar hyn o bryd i deithiau cerdded Clwb yn ystod argyfwng Covid-19:
a) Manylion cyswllt cerddwyr a archebwyd ymlaen llaw a gedwir yn achos yr angen am weithdrefnau olrhain ac olrhain.
b) Cynghorir cerddwyr o wahanol aelwydydd i beidio â rhannu ceir a dylent deithio'n uniongyrchol i fan cychwyn y daith gerdded. (Mae unrhyw lifftiau a roddir trwy gydsyniad unigolion.)
c) Gall pellteroedd cymdeithasol, hylendid dwylo a phrofion llif ochrol, helpu i leihau risgiau.

Diweddariad Teithiau Cerdded 9.1.22

Dydd Iau Ionawr 13 (manylion y daith gerdded a gynghorwyd yn flaenorol)
• Cerdded: Beddgelert-Dinas Emrys
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Cyngor Beddgelert cp £ 3.30, y bont dros ben, ychydig oddi ar ffordd yr A4085 / Rhyd Ddu (OL17 / 588 483)
• Gradd / Hyd: C / 6 mls (llwybrau da, traciau garw, esgyniad serth byr)
• Arweinydd: Annie (01758 713488/07547 397579)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Ionawr 16 (taith gerdded ychwanegol, ailadrodd taith gerdded 26.8.21)
• Cerdded: Cae gwasanaeth Gors-Rhyd Ddu
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Cae gwasanaethau Gors ychydig oddi ar yr A4085 ger Rhyd Ddu (OL17 575 508)
• Gradd / Hyd: C / 6-7 mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)
• Uchafswm: 20

Diweddariad Teithiau Cerdded 6.1.22

Dydd Iau Ionawr 6
• Cerdded: Cylchlythyr Cylchh trin Oakley Arms
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Oakley Arms Drive (OL18 / 660409)
• Gradd / Hyd: C / 5mls
• Arweinydd: Tecwyn (01766 512113)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Ionawr 9
• Cerdded: Penrhyndeudraeth-Rhyd-Llyn Mair
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: tref Penrhyndeudraeth cp (OL18 / 612392)
• Gradd / Hyd: B / 8mls
• Arweinwyr: Annie (01758 713488/07547 397579)
Jean (01758 740207/07702 353543)
• Uchafswm: 20

Dydd Iau Ionawr 13 (manylion yn ddiweddarach)
• Cerdded: Ardal Beddgelert (i'w gadarnhau)
• Amser Cyfarfod:
• Man Cyfarfod:
• Gradd / Hyd: C /
• Arweinwyr: Jean (01758 740207/07702 353543)
Annie (01758 713488/07547 397579)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Ionawr 16 (dim cerdded neu i gael eich cynghori)

Diweddariad Teithiau Cerdded 9.12.21, 19/12/21, & 30/12/21

Dydd Iau Rhagfyr 9
• Cerdded: Criccieth-Pentrefelin
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Criccieth, cp am ddim gan gaffi Blue China ar lan y môr (parcio hefyd ar hyd y promenâd rhwng Gwesty Caerwylan a gorsaf bad achub)
• Gradd / Hyd: C / 7-7.5 mls (0-400 troedfedd)
• Arweinydd: Colin (01766 523790)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Rhagfyr 12
Dim cerdded

Dydd Iau Rhagfyr 16
• Cerdded: Ceiriad Abersoch-Porth
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Abersoch Porth Fawr / Main Beach cp (am ddim) (Ex253 / 314277) (gyrru trwy'r pentref, i'r chwith am draeth / golff ychydig heibio Wylfa)
• Gradd / Hyd: C / 6mls (rhan ar y traeth)
• Arweinydd: Meri (01758 614746)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Rhagfyr 19 (wedi'i ddiweddaru)
• Cerdded: ardal Beddgelert
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Bethania (Nant Gwynant) gerllaw ger caffi ar y chwith (OL17 / 627503), os yn llawn arhoswch am gyngor.
• Gradd / Hyd: A / B. 6.5mls 2000 troedfedd o esgyniad cronedig, rhai tiroedd toredig / llwybrau creigiog.
• Arweinydd: Gareth (07557 227625)
• Uchafswm: 20

Dydd Iau Rhagfyr 23
Dim Cerdded / Nadolig Llawen

Dydd Sul Rhagfyr 26
• Cerdded: Moel y Gest
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Porthmadog / Lidl cp (Ex354 / 565390)
• Gradd / Hyd: B / 7mls
• Arweinydd: Noel (01758 713300)
• Uchafswm: 20

19/12/21 diweddariad ychwanegiadau at ddiweddariad 9/12/21.

Dydd Iau Rhagfyr 30
• Cerdded: Moel Goedog
• Amser cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: parcio ar ochr y ffordd gyferbyn â Fferm Merthyr (OL18 604316) (Ewch i'r de o Harlech i groesffordd Llanfair / Llandanwg ar yr A496. Trowch i'r chwith / dwyrain ac yna i'r chwith eto ar ôl 1 / 4ml ar y groesffordd nesaf. Mewn 1 / 4ml arall i'r dde yn y gyffordd 'Cwm Bychan 6' wedi'i llofnodi. Arhoswch ar y ffordd hon am tua 3mls i'r fynedfa i Fferm Merthyr ar y chwith c.1 / 4ml ar ôl y gwartheg gwartheg. Parciwch mewn man agored (eithaf gwlyb) ar y dde. Peidiwch â blocio gatiau cyfagos)
• Gradd / Hyd: C / 5-6mls (esgyniad dewisol Moel Goedog, os bydd y tywydd yn caniatáu)
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Ionawr 2 (diwygiedig)
• Taith: Llwybr Arfordir-Criccieth-Afon Dwyfor
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Criccieth (blaenorol) Clwb Golff (chwith) yn y Neuadd Goffa, heibio'r eglwys, Ex354 / 504393)
• Gradd / Hyd: B / 7.6 mls
• Arweinydd: Eryl (07584 565162)
• Uchafswm: 20

Diweddariad Teithiau Cerdded 25.11.21

Dydd Iau Tachwedd 25
• Cerdded: llwybr arfordir Towyn Farm-Cwmistir
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Towyn Farm (£ 2.50?) (Ex253 / 232374)
• Gradd / Hyd: C / 5-6 mls
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Tachwedd 28
• Cerdded: Cwm Llefrith-Moel yr Ogof-Moel Lefn-Cwm Pennant
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Fferm Cwrt Isaf, i'r dde ger y capel ger Pont y Ddol 0.5ml i ddiwedd y ffordd fynediad palmantog, parcio ar dir garw ar y chwith ychydig y tu hwnt i adeiladau fferm (Ex254 / 540464)
• Gradd / Hyd: A / B / 6.8mls
• Arweinydd: Eryl (07584 565162)
• Uchafswm: 15

Dydd Iau Rhagfyr 2
• Cerdded: Llwybr Arfordir Nefyn-Gwylwyr-Pistyll-Coast
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Nefyn Stryd y Plas cp (Ex253 / 308406, i'r dde / dwyrain oddi ar yr A497 yng nghanolfan rdbout / cyffordd fach Nefyn, yna 200m ar y chwith gan gapel diffaith)
• Gradd / Hyd: C / 5 mls (esgyniad serth)
• Arweinydd: Gwynfor (07775 505623)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Rhagfyr 5
• Cerdded: Cylchlythyr Mawddach-Llyn Gwernan
• Amser Cyfarfod: 10.15
• Man Cyfarfod: Dolgellau cp Marian Long Stay (Cefn y cp, heibio garej / mynwent Suzuki wrth ymyl clwb rygbi) Tâl parcio £ 3.30. (OL18 / 728179)
• Gradd / Hyd: A / 10.5 mls (llwybrau a thraciau da ar y cyfan, llifogydd yn bosibl ond gellir eu hesgusodi)
• Arweinydd: Hugh (07434 027574)
• Uchafswm: 15

Diweddariad Teithiau Cerdded 11.11.21

Dydd Iau Tachwedd 11
• Cerdded: Cylchlythyr Llanbedrog
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Maes Parcio Llanbedrog NT (Ex253 / 33031315)
• Gradd / Hyd: D / 4ml
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Tachwedd 14
• Cerdded: Cylchlythyr Rhyd
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: cilfan dolen fawr gyntaf ar ochr chwith yr A487 Penrhyndeudraeth i Maentwrog (OL18 / 634403)
• Gradd / Hyd: B / 7-8mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)
• Uchafswm: 20

Dydd Iau Tachwedd 18
• Cerdded: Cylchlythyr Llanfrothen
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Siop yng Nghanolfan Bentref Llanfrothen (OL17 / 622412) (parcio cyfyngedig ond digon o opsiynau mewn strydoedd cyfagos)
• Gradd / Hyd: C / 6 mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Tachwedd 21 (manylion i'w cadarnhau)
• Cerdded: Offrwm Foel a Thaith Gerdded
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Cymer Carpark ger hen Bont Llanelltyd (OL18 / 746 211 i'r chwith oddi ar yr A470 tuag at Dolgellau 500 llath i'r de o Gylchfan Llanelltyd)
• Gradd / Hyd: A / B 8-12ml
• Arweinydd: Noel (01758 713300/07543 108780)
• Uchafswm: 15

Diweddariad Teithiau Cerdded 28.10.21

Dydd Iau Hydref 28
• Cerdded: Coed y Brenin
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Tyn y-groes cp (OL17 / 730234), chwith / dwyrain oddi ar A470 c 0.5ml i'r de o Ganllwyd
• Gradd / Hyd: C / 4ml
• Arweinydd: Nick (07665 213879/01341 422179)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Hydref 31
• Cerdded: Cylchdaith Sarn
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Sarn Mellteyrn Neuadd / Neuadd y Pentref (Ex253 / 239324)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Ann (01758 730202)
• Uchafswm: 15

Dydd Iau Tachwedd 4
• Cerdded: Boduan Nefyn-Garn
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Stryd y Plas cp Nefyn (Ex253 / 308406)
• Gradd / Hyd: C / 5.5ml
• Arweinydd: Noel (01758 713300/07543 108780)
• Uchafswm: 15

Dydd Sul Tachwedd 7
• Cerdded: Cymoedd a Rhaeadrau Ffestiniog
• Amser Cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Llan Ffestiniog cp (OL18 / 701420), hefyd fannau yn ôl eglwys
• Gradd / Hyd: A / 11 milltir
• Arweinydd: Eryl (07584 565162)
• Uchafswm: 15

Diweddariad Teithiau Cerdded 14.10.21

Dydd Iau Hydref 14
• Taith Gerdded: Coedwig Newborough a Llanddwyn
• Amser Cyfarfod: 11.0
• Man Cyfarfod: 1m i'r gogledd o Newborough ar y chwith oddi ar yr A4080 (Ex263 / 412671)
• Gradd / Hyd: C + / 8 milltir (fflat)
• Arweinwyr: Jean (01758 740207/07702 353543)
Annie (01758 713488/07547 397579)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Hydref 17
• Cerdded: Rowen-Pen y Gaer
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Rowen, arwydd cp ar y chwith, mynedfa cp ar rt rhwng tai (OL17 / 720721)
• Gradd / Hyd: B / 8 milltir
• Arweinwyr: Jean (01758 740207/07702 353543)
Annie (01758 713488/07547 397579)
• Uchafswm: 15

Dydd Iau Hydref 21
• Cerdded: Cylchlythyr Glasfryn
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Parc Glasfryn (Ex254 / 393417)
• Gradd / Hyd: C / 5-6 milltir
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)
• Uchafswm: 12

Dydd Sul Hydref 24
• Cerdded: Garndolbenmaen
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: pentref G.Dolbenmaen cp (Ex254 / 497442)
• Gradd / Hyd: A / B.
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Diweddariad Teithiau Cerdded 30.9.21

Dydd Iau Medi 30
• Cerdded: Eisteddfa-Pentrefelin
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Pysgodfa Eisteddfa (Ex254 519395)
• Gradd / Hyd: C / 5 mls
• Arweinydd: Val (01766 523520)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Hydref 3
• Taith Gerdded: Foel Fras -Moel Penamnen
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: maes parcio Blaenau Ffestiniog (OS 702459)
• Gradd / Hyd: A / 7.5ml
• Arweinydd: Hugh (07434 027574)
• Uchafswm: 15

Dydd Iau Hydref 7
• Cerdded: ardal Abersoch / Mynytho
• Amser Cyfarfod: tba
• Man Cyfarfod: tba
• Gradd / Hyd: C / c.6mls
• Arweinydd: Meri (01758 614746)
• Uchafswm 😕

Dydd Sul Hydref 10
• Cerdded: Rhinogydd
• Amser Cyfarfod: tba
• Man Cyfarfod: tba
• Gradd / Hyd: A / tba
• Arweinydd: Gareth (07557 227625)
• Uchafswm 😕

Diweddariad Teithiau Cerdded Dydd Sul 26.9.21

Mae Dafydd yn garedig iawn wedi cynnig arwain taith gerdded ar fyr rybudd y dydd Sul hwn gyda manylion fel a ganlyn:

Dydd Sul Medi 26
• Cerdded: Fanel Cader Moel Goedog-Bryn (‘Crown of Thorns’)
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: parcio ar ochr y ffordd gyferbyn â Fferm Merthyr (OL18 604316)
(Ewch i'r de o Harlech i groesffordd Llanfair / Llandanwg ar yr A496. Trowch i'r chwith / dwyrain ac yna i'r chwith eto ar ôl 1 / 4ml ar y groesffordd nesaf. Mewn 1 / 4ml arall i'r dde wrth gyffordd 'Cwm Bychan 6' wedi'i harwyddo. Arhoswch ar y ffordd hon. ar gyfer tua 3mls i'r fynedfa i Fferm Merthyr ar y chwith c.1 / 4ml ar ôl y gwartheg gwartheg. Parciwch mewn man agored (braidd yn wlyb) ar y dde. Peidiwch â rhwystro gatiau cyfagos)
• Gradd / Hyd: B / 8ml yn hawdd (esgyniad dewisol Moel Goedog)
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno â'r daith hon.

Diweddariad Teithiau Cerdded 16.9.21

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol.
Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Rhowch wybod i mi cyn gynted â phosibl os oes rhaid i chi dynnu allan o daith gerdded rydych chi wedi'i harchebu.
Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Iau Medi 16
• Cerdded: Cylchdaith Trefor
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: maes parcio Traeth Trefor (Ex254 376472)
• Gradd / Hyd: C / 4-5ml (esgyniad 1000 troedfedd)
• Arweinydd: Gwynfor (07775 505623)
• Uchafswm: 15-20

Dydd Sul Medi 19
• Taith Gerdded: Pedol Marchlyn Bedol (gan gynnwys Elidir Fawr)
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Ar ochr y ffordd wrth giât y llyn uwchben / i'r dwyrain o Deiniolen (OL17 / 596630)
• Gradd / Hyd: A / 6 mls (esgyniad 2400 troedfedd,)
• Arweinydd: Noel (01758 713300)
• Uchafswm: 20

Dydd Iau Medi 23
• Taith Gerdded: Taith Gerdded Goffa Lil, Mynytho
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Foel Gron cp, Mynytho (Ex253 / 303309)
• Gradd / Hyd: C / D / 4ml
• Arweinwyr: Jean (01758 740207), Annie (01758 713488/07547 397579)
• Uchafswm: 25
Ar ôl y daith gerdded mae rhai ohonom ni'n bwriadu cyfarfod yng nghaffi Plas Glyn y Weddw, tua 2-2.30pm mae'n debyg. Eraill na allant fynd am dro ond cofiwch efallai yr hoffai Lil Parker ymuno â ni am baned. Rhowch wybod i mi os yn bosibl os ydych chi'n bwriadu dod i'r Plas, p'un a ydych chi'n dod ar y daith ai peidio, fel y gallwn gynghori'r caffi.

Dydd Sul Medi 26
Dim taith gerdded wedi'i gynllunio ar hyn o bryd - croeso i gynigion?

Diweddariad Teithiau Cerdded 2.9.21

Dydd Iau Medi 2
• Cerdded: Porthmadog-Penmorfa-Wern-Borth y Gest
• Amser cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Lidl
• Gradd / Hyd: C / 6.5 mls
• Arweinydd: Colin Higgs (01766 523790)
• Uchafswm: 20

Dydd Sul Medi 5
• Cerdded: Cylchdaith Dinas Bangor
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio glan y môr A55 gyferbyn â Thafarn Nelson (OL17 / 588728)
• Gradd / Hyd: B / 7-8mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)
• Uchafswm: 20

Dydd Iau Medi 9
• Cerdded: Rhostryfan-Moel Tryfan-Moel Smytho (ailadrodd cerdded)
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: pentref Rhostryfan, parcio ar y ffordd ger yr ysgol (OL17 498579)
• Gradd / Hyd: C + / 7 mls
• Arweinydd: Meri (01758 614746)
• Uchafswm: 15-20

Dydd Sul Medi 12
• Cerdded: Cylchdaith M.Carnguwch
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Mount Pleasant cp uwchben Llithfaen (Ex254 / 353440)
• Gradd / Hyd: B / 9.5 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)
• Uchafswm: 12

Diweddariad Teithiau Cerdded 19.8.21

Dydd Iau Awst 19
• Cerdded: Cylchlythyr Garndolbenmaen
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: maes parcio Garndolbenmaen (Ex254 / 497442)
• Gradd / Hyd: C / 6.5 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Sul Awst 22
• Cerdded: Yr Eifl-Tre gwasanaeth Ceiri
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Mount Pleasant cp (Ex254 / 353440)
• Gradd / Hyd: A / 8 mls (esgyniad 2415 troedfedd)
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)

Dydd Iau Awst 26
• Cerdded: Bwlch y Ddwy Elor (ailadrodd) neu Cae gwasanaethau Gors-Rhyd Ddu (i'w gadarnhau)
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Cae gwasanaethau Gors ychydig oddi ar yr A4085 ger Rhyd ddu (OL17 575 508)
• Gradd / Hyd: C + / 6ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Sul Awst 29
• Cerdded: Bryniau Rhiw
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: maes parcio Ymddiriedolaeth Genedlaethol Plas yn Rhiw (Ex253 / 232281)
• Gradd / Hyd: A / 10.5 mls
• Arweinydd: Jane (01758 712367/07976 313302)

Diweddariad Teithiau Cerdded 5.8.21

Dydd Iau Awst 5
• Cerdded: Cronfa Cronfa Tanygrisiau
• Amser cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio caffi llyn (OL17 / 685449)
• Gradd / Hyd: C / 5ml
• Arweinydd: Tecwyn (01766 512113)

Dydd Sul Awst 8
• Cerdded: cylched Mynytho-G.Fadryn
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Foel Gron cp, Mynytho (Ex253 / 303309)
• Gradd / Hyd: A / B /11.5mls
• Arweinwyr: Annie (01758 713488/07547 397579, Jean (01758 740207/07702 353543)

Dydd Iau Awst 12
• Cerdded: Cwmystradllyn
• Amser cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: argae Cwmystradllyn (Ex254 / 557441)
• Gradd / Hyd: C / 5.5 mls (nodyn: giât dan glo i'w dringo drosodd)
• Arweinwyr: Colin (01766 523790) / Elsbeth (01766 522084)

Dydd Sul Awst 15
• Cerdded: Moelwyns
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Croesor Cp (os arhoswch yn llawn am gyfarwyddyd ar gyfer parcio ar ochr y ffordd ar ffordd Tan y Bwlch)
• Gradd / Hyd: A / c.9 mls
• Arweinydd: Noel (01758 713300)

Diweddariad Teithiau Cerdded 25.7.21

Dydd Sul Gorffennaf 25
• Cerdded: Yr Ysgwrn
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: maes parcio'r Ysgwrn (OL18 / 722346), y ffordd fach gyntaf a adawyd oddi ar yr A470 yn syth ar ôl y fynedfa ddeheuol i bentref Trawsfynydd; hanner milltir i fyny'r allt, i'r dde i ffordd fynediad Yr Asegol (arwydd), 250m i'r maes parcio ar y chwith.
• Gradd / Hyd: B / 7ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Gorffennaf 29
• Cerdded: Mynydd Nefyn (llethrau isaf)
• Amser cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Stryd y Plas (Ex253 / 308406)
• Gradd / Hyd: D / hawdd 3-4ml
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Awst 1
• Cerdded: Mynydd Mawr
• Amser cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Drws Y Coed ar B4418 i'r dwyrain o Nantlle (OL17 / 542535), parc gyferbyn â'r capel i'r dde / i'r de o'r ffordd o flaen bythynnod adfeiliedig
• Gradd / Hyd: A c.9 ml
• Arweinydd: Eryl (07584 565162)

Diweddariad Teithiau Cerdded 18.7.21

Dydd Iau Gorffennaf 8
Taith Gerdded: Mynydd Cilan
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Parcio ar ochr ffordd ysgol Sarn Bach (Ex253 / 303267)
• Hyd gradd: C / 6 mls
• Arweinydd: Annie / Jean (01758 740207/07702 353543)

Dydd Sul Gorffennaf 11
Taith Gerdded: Moel Eilio
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Waunfawr, ar ben y ffordd i chwarel Bwlch y Groes (OL 17/551599)
• Gradd / Hyd: A / 7.5 mls (esgyniad 2180 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613067/07434 027574)

Dydd Iau Gorffennaf 15
Taith Gerdded: Mynydd Carnguwch
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Mount Pleasant (Ex254 / 353440)
• Gradd / Hyd: C / 7 mls (esgyniad serth 450 troedfedd)
• Arweinydd: Megan / Kath (01758 703177/01766 810997/07974 288056)

Dydd Sul Gorffennaf 18
• Cerdded: Cylchlythyr Llanllechid
• Amser cyfarfod: 10.15
• Man Cyfarfod: Layby ar hen A55 rhwng Tal y Bont a Tan y Lon (OL17 / 613711)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Gorffennaf 22 (ailadrodd cerdded - rhai lleoedd ar gael o hyd)
• Cerdded: Mynydd Carnguwch
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Mount Pleasant (Ex254 / 353440)
• Gradd / Hyd: C / 6 mls
• Arweinwyr: Annie / Jean (01758 740207/07702 353543)

Diweddariad Teithiau Cerdded 24.6.21

Dydd Iau Mehefin 24
Taith Gerdded: Cylchlythyr Chwilog-Llangybi
• Amser cyfarfod: 10.0
• Man Cyfarfod: Gorsaf fysiau Chwilog (Ex254 / 434384) - parcio ar ochr y ffordd ar y brif stryd
• Hyd gradd: C / 7 mls
• Arweinydd: Meri / Elspeth (01758 614746)

Dydd Sul Mehefin 27
Taith Gerdded: Cwmystradllyn-Moel Ddu-Bryn Banog
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: argae Cwmystradllyn (Ex254 / 557441)
• Gradd / Hyd: A / 7 mls (esgyniad c.2300 troedfedd)
• Arweinydd: Noel (01758 713300)

Dydd Iau Gorffennaf 1
Cerdded: Llwybrau Glowyr, Nantlle
Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Canolfan Gymunedol Talysarn CP (Ex254 / 489529)
• Gradd / Hyd: C / 5.5 mls
• Arweinydd: Tecwyn (01766 512113)

Dydd Sul Gorffennaf 4
Taith Gerdded: Llyn Trawsfynydd
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio llyn / caffi Trawsfynydd wrth fynedfa i'r orsaf bŵer (OL18 697383)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Diweddariad Teithiau Cerdded 10.6.21

Dydd Iau Mehefin 10
• Cerdded: Porth Ysgo-Penarfynydd
• Amser cyfarfod: 11.0
• Man Cyfarfod: Maes parcio cae Porth Ysgo (£ 2/3) (Ex253 207268)
• Hyd gradd: C / 5ml
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)

Dydd Sul Mehefin 13
• Taith Gerdded: Mynydd Cennin
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: maes parcio hen orsaf Bryncir (Ex254 480446)
• Gradd / Hyd: B / 9ml
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Iau Mehefin 17
• Cerdded: Cylched lefel isel Harlech-Llanfair
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Min y Don (talu), Harlech (OL18 574316)
• Gradd / Hyd: C / 6ml
• Arweinydd: Gwynfor (07775 505623)

Dydd Sul Mehefin 20
Taith gerdded A
• Cerdded: Capel Curig-Llyn Crafnant-Llyn Cowlyd
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Layby agosaf / i'r gorllewin o Plas y Brenin (OL17 715579) (parciwch ar un o sawl haenen gyfagos ar yr A4086 lle mae lle)
• Gradd / Hyd: A / 12.5ml
• Arweinydd: Eryl (07584 565162)

Taith gerdded B amgen
• Taith Gerdded: Eglwys Criccieth-Treflys / Y Graig Ddu
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Teashop Blue China, Promenâd Criccieth (OL254 / 502381), parcio am ddim fel arfer ar gael gerllaw
• Gradd / Hyd: B / 8.5 / 9 mls
• Arweinydd: Dafydd  (01766 523385/07748 688131)

Diweddariad Teithiau Cerdded 24.5.21

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded; os gwnewch hynny, graddiwch eich dewisiadau rhag ofn gor-archebu. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Rhowch wybod i mi cyn gynted â phosibl os oes rhaid i chi dynnu allan o daith gerdded rydych chi wedi'i harchebu. Gobeithiwn eich gweld - tywydd gwell yr wythnos hon! Noel.

Dydd Iau Mai 27
Taith gerdded: Cylchdaith ddwyreiniol Abererch
• Amser cyfarfod: 11.0
• Man Cyfarfod: Maes parcio Abererch oddi ar yr A497 ar ôl y rheilffordd ger safle carafanau (Ex254 404362)
• Hyd gradd: C / 6-7 mls
• Arweinydd: Megan (01758 703177/07837 118364)

Dydd Sul Mai 30
Taith Gerdded: Cylchlythyr Criccieth-Rhoslan
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio pentref Llanystumdwy (Ex254 476384)
• Gradd / Hyd: B / 10ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Mehefin 3
Taith Gerdded: Bwlch y Ddwy Elor
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Cae gwasanaethau Gors ychydig oddi ar yr A4085 ger Rhyd ddu (OL17 575508)
• Gradd / Hyd: C + / 6ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Sul Mehefin 6
Taith Gerdded: Cylchlythyr Porthmadog-Penmorfa-Black Rock-Ty dros y Mynydd-Borth y Gest
• Amser cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Porthmadog (manylion i'w cynghori)
• Gradd / Hyd: A / B 12.4mls (esgyniad 1200 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613967/07434 027574)

Diweddariad Teithiau Cerdded 10.5.21

Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau mewn rheolau cofleidiol. Mae cyfyngiad o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol.
Mae croeso i chi archebu mwy nag un daith gerdded; os gwnewch hynny, graddiwch eich dewisiadau rhag ofn gor-archebu. Gallwch gymryd yn ganiataol eich bod wedi archebu ar gyfer taith gerdded oni bai eich bod yn clywed gennyf cyn anfon yr Hysbysiad Cerdded ffurfiol (fel arfer 1-2 ddiwrnod cyn y daith gerdded). Gobeithiwn eich gweld. Noel.

Dydd Iau Mai 13
Taith Gerdded: Mynydd Mawr / Uwchmynydd / Western Llroes
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio islaw Mynydd Mawr (Ex253 142256)
• Man Cyfarfod: Gradd / Hyd: C / 5-6ml
• Arweinydd: Judith (01758 770292/07443 650632)

Dydd Sul Mai 16
Taith Gerdded: Bryniau Clynnog: Bwlch Mawr a Pen y Gaer
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanaelhaearn (y tu ôl i'r eglwys) (Ex254 387449)
• Gradd / Hyd: A / 10ml (esgyniadau yn amodol ar dywydd ac amser)
• Arweinydd: Noel (01758 713300 yn dargyfeirio i ffôn symudol)

Dydd Sul Mai 16 (Alt. B)
Taith Gerdded: O amgylch Yr Eifl
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanaelhaearn (y tu ôl i'r eglwys) (Ex254 387449)
• Gradd / Hyd: B / 6 mls
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Dydd Iau Mai 20
Taith Gerdded: Mynydd Nefyn (llethrau isaf)
• Amser cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Stryd y Plas (Ex253 308406)
• Gradd / Hyd: D / hawdd 2-3ml
• Arweinydd: Miriam (01758 730397)

Dydd Sul Mai 23
Taith Gerdded: Llyn Trawsfynydd- GANSLWYD oherwydd tywydd gwael.
• Amser cyfarfod: 9.45
• Man Cyfarfod: Maes parcio llyn / caffi Trawsfynydd wrth fynedfa i'r orsaf bŵer (OL18 697383)
• Gradd / Hyd: B / 8ml
• Arweinydd: Dafydd (01766 523385/07748 688131)

Diweddariad Teithiau Cerdded 25/04/21.

Cadarnhawyd newid yn rheolau Govid-19 Cymru ddydd Gwener i adnewyddu caniatâd i grwpiau mawr o bobl gymryd rhan mewn gweithgaredd wedi'i drefnu yn yr awyr agored, ar yr amod bod yr holl fesurau pellhau cymdeithasol yn cael eu dilyn. Mae Swyddogion y Clwb wedi penderfynu gyda chefnogaeth y Pwyllgor i ailddechrau rhaglen teithiau gerdded Dreigl pythefnos yr wythnos nesaf. Nodir bod Cerddwyr Cymru hefyd yn cefnogi ailddechrau cerdded mewn grŵp. Rhaid i'r cyfranogwyr fod yn barod i ddilyn gweithdrefnau diogelwch Covid-19 (gweler y gweithdrefnau ar waelod y diweddariad hwn). Mater i aelodau unigol wrth gwrs yw pwyso a mesur y risgiau cymharol a phenderfynu a ydyn nhw am ymuno â theithiau cerdded ai peidio. Mae'r teithiau cerdded canlynol wedi'u cynllunio yn ystod y pythefnos nesaf, yn amodol ar newidiadau yn rheolau Covid-19.
Am y tro, bydd terfyn o 12 o bobl ar bob taith gerdded. Mae angen archebu pob taith ymlaen llaw. E-bostiwch neu ffoniwch Noel (noeldavey@compuserve.com, 01758 713300) cyn gynted â phosibl os hoffech ymuno ag unrhyw un o'r teithiau cerdded hyn. Byddwn yn ceisio rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd wedi colli allan ar deithiau cerdded cynharach ac ailadrodd y daith gerdded os yw'r galw ymhell uwchlaw'r terfyn ar gyfer unrhyw daith gerdded benodol. Ni chynghorir rhannu ceir gyda phobl y tu allan i'ch cartref o hyd. Gobeithiwn eich gweld. Noel

Dydd Iau Ebrill 29
Taith Gerdded: cylched Abererch
• Amser Cyfarfod: 11.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Abererch (Ex 254 404365, oddi ar yr A497, cyn y rheilffordd ger safle carafanau Abererch)
• Gradd / Hyd: C / 5.7 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Dydd Sul Mai 2
Taith Gerdded: Dolwyddelan-Cwm Lledr-a Chastell.
• Amser Cyfarfod: 10.00
• Man Cyfarfod: Maes parcio Gorsaf Dolwyddelan (OL18 738521)
• Gradd / Hyd: B / 10 mls (esgyniad 1900 troedfedd)
• Arweinydd: Hugh (01758 613067, 07434 027574)

Dydd Iau Mai 6
Taith Gerdded: Rhostryfan-Moel Tryfan-Moel Smytho
• Amser Cyfarfod: 10.30
• Man Cyfarfod: pentref Rhostryfan, parcio ar y ffordd ger yr ysgol (OL17 496579)
• Gradd / Hyd: C / 7 mls
• Arweinydd: Meri  (01758 614746)

Dydd Sul Mai 9
Taith Gerdded: Cylched Llanystumdwy
• Amser Cyfarfod: 9.30
• Man Cyfarfod: Maes parcio Llanystumdwy (Ex 254 476384)
• Gradd / Hyd: A / 12 mls
• Arweinydd: Kath (01766 810997/07974 288056)

Diweddariad Teithiau Cerdded 9/4/21

Bydd rhaglen o deithiau cerdded yn cychwyn cyn gynted â phosibl ar ôl i waharddiad rheoliadau Covid-19 ar gynnal teithiau cerdded wedi'u trefnu gael eu codi ddydd Llun 26 Ebrill.